Enkeltvedtak og klager

Sist oppdatert: 11. januar 2021

Hvilke beslutninger som regnes som enkeltvedtak, finner du i introduksjonslovens kapittel 6. Reglene om enkeltvedtak kan også benyttes for andre beslutninger enn de som følger av denne listen 

Listen over enkeltvedtak er utvidet i integreringsloven sammenliknet med introduksjonsloven. (Oversikt over hvilke beslutninger som regnes som enkeltvedtak etter integreringsloven)

Når kommunen skal fatte enkeltvedtak er det viktig at: 

  • Saken er så godt opplyst som mulig. 
  • Kommunen gir forhåndsvarsel til den vedtaket gjelder i de tilfeller der det er påkrevet, slik at personen får mulighet til å uttale seg og sikre at alle relevante opplysninger kommer frem. Det gjelder for eksempel stans av introduksjonsprogrammet eller trekk i introduksjonsstønaden.   
  • Den det gjelder får innsyn i sakens dokumenter.  
  • Vedtaket er begrunnet, spesielt ved avslag, klagesaker eller andre vedtak der personen kan ha grunn til å være misfornøyd med vedtaket.  
  • Kommunen informerer personen om hva vedtaket sier og om konsekvensene avgjørelsen vil få for vedkommende. 

Personen enkeltvedtaket gjelder kan klage på vedtaket. Dersom kommunen ikke tar klagen til følgevil statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) ta stilling til klagen.  

Forvaltningslovens regler om klageadgang gjelder likevel ikke for vedtak om tildeling av bosettingskommune. 

Les mer om enkeltvedtak og regler for saksbehandling i forvaltningsloven.  

Fant du det du lette etter?