Roller og ansvar

Sist oppdatert: 11. januar 2021

Kommunens ansvar

 • Forvalte integreringsloven og introduksjonsloven
 • Gi et forsvarlig tilbud og tjenester til deltakeren, for deltakere omfattet av integreringsloven
 • Sørge for kompetansekartlegging
 • Inngå en integreringskontrakt med deltakere i introduksjonsprogram, for deltakere omfattet av integreringsloven
 • Danne tverrfaglige team og møteplasser ved behov
 • Sørge for oppstart og gjennomføring av introduksjonsprogram
 • Sørge for oppstart og gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Tilby et minimumstilbud til deltakere i fødselspermisjon fra fjerde permisjonsmåned
 • Registrere løpende i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)
 • Fatte vedtak og håndtere klager
 • Utstede deltakerbevis ved gjennomført eller avbrutt program

Det er også vanlig at ansvaret for de spesifikke oppgavene er fordelt innad i kommunen mellom den enheten som har ansvar for å forvalte introduksjonsprogrammet og voksenopplæringen.

Enhet med ansvar for forvalting av introduksjonsprogrammet

Deltakere i introduksjonsprogrammet har en egen kontaktperson, ofte kalt en programrådgiver. Programrådgiveren er en ansatt i den enheten som har ansvar for å forvalte introduksjonsprogrammet. Dette er vanligvis flyktningtjenesten, NAV-kontor eller voksenopplæringen, avhengig av hvordan kommunen har organisert arbeidet med introduksjonsprogrammet.

Programrådgiveren har vanligvis ansvar for å:

 • Veilede:
  • Fastsette sluttmål for deltakerens program, for deltakere omfattet av integreringsloven
  • Lage individuell plan/integreringsplan sammen med deltakeren, følge opp deltakeren og revidere planen jevnlig i programperioden
  • Informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering
  • Sikre at deltakeren skaffer til veie relevante dokumenter og bistå deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende
  • Følge opp tilbud til deltakere i fødselspermisjon fra fjerde permisjonsmåned
  • Følge opp deltakeren i overgang til ordinær utdanning eller arbeid
 • Koordinere:
  • Samordne tiltak og kontakt mellom andre kommunale aktører og arbeidsgivere
  • Avklare oppgave- og ansvarsfordeling
 • Saksbehandle:
  • Gi informasjon til deltakeren om ordningen, rettigheter og plikter

Voksenopplæringens ansvar

Voksenopplæringen har som regel ansvar for å:

 • fastsette norskmål for deltakerens norskopplæring, for deltakere omfattet av integreringsloven
 • utarbeide og vedta deltakerens individuelle plan/norskplan for opplæringen
 • gi informasjon om rettigheter til grunnskoleopplæring for voksne
 • følge opp opplæring eller språktrening til deltakere i fødselspermisjon fra fjerde permisjonsmåned

Fylkeskommunens ansvar

 • Er ansvarlig for det regionale integreringsarbeidet (Integreringsloven)
 • Skal utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere (Integreringsloven)
 • Sørge for tilbud om karriereveiledning (Integreringsloven)
 • Har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltakere som går fulltid i videregående opplæring (Integreringsloven)
 • Tilby videregående opplæring med hjemmel i Opplæringsloven

Statsforvalters (tidligere fylkesmannen) ansvar

 • Gi nødvendig veiledning om loven
 • Behandle klagesaker
 • Gjennomføre tilsyn

NAVs ansvar

Arbeids- og velferdsetaten har en sentral rolle i utarbeidelse og gjennomføring av introduksjonsprogram for den enkelte deltaker. NAVs rolle er nærmere beskrevet i rundskriv G-27/2017.

Samarbeid om introduksjonsprogrammet

Les mer om samarbeid om introduksjonsprogrammet

IMDis ansvar

 • Nasjonal fagmyndighet
 • IMDi har hovedansvaret for å bidra til samhandling mellom relevante aktører om loven og gjøre lovens rettigheter og plikter kjent
 • Følge med på måloppnåelse av loven
 • Formidle kunnskap om det faglige innholdet i programmet og videreutvikle faglige anbefalinger om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram
 • Samordnings- og pådriverrolle på området kvalifisering av nyankomne
 • Veilede om bruk av og videreutvikle Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og IMDinett
 • Beslutte tema for tilsyn
 • Kompetansekartlegging av overføringsflyktninger
Fant du det du lette etter?