Fravær og permisjoner etter integreringsloven

Deltakeren kan søke kommunen om tillatelse til fravær og permisjon fra introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 23. mars 2022

Reglene for når en deltaker kan få fri og permisjon, tilsvarer reglene som gjelder i arbeidslivet. Årsaker til gyldig fravær og permisjon kan blant annet være egen eller barns sykdom, velferdspermisjon, fødselspermisjon og ved høytidsdager.

Når deltakeren har fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som det ikke er gitt tillatelse til, reduseres stønaden tilsvarende lengden på fraværet.

Kommunen skal fatte enkeltvedtak om trekk i stønaden dersom det trekkes 50 prosent eller mer per enkeltutbetaling, og som minst tilsvarer 1/12 av folketrygdens grunnbeløp.

En konsekvens av ugyldig fravær kan også være at kommunen stanser introduksjonsprogrammet midlertidig eller permanent.

For integreringsloven er fravær og permisjoner er nærmere regulert i forskrift til integreringsloven.

Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning regulerer fravær og permisjoner for personer som er omfattet av introduksjonsloven.

Fant du det du lette etter?