Generelt

Sist oppdatert: 1. august 2023

Denne veilederen er ment som et verktøy når man skal tolke reglene i den nye integreringsforskriften. Veilederen gjengir hver enkelt bestemmelse i forskriften. Kunnskapsdepartementet sitt høringsnotat til integreringsforskriften utgjør forskriftens forarbeider. Veiledningen til de enkelte bestemmelsene her er basert på dette høringsnotatet og gjengitt under de relevante bestemmelsene. IMDi har foretatt enkelte språklige endringer i avsnittene fra høringsnotatet for å gjenspeile at forskriftsbestemmelsene er vedtatt og nå er gjeldende rett.

Her finner du høringsnotatet til forslaget til integreringsforskriften: horingsnotat-forslag-til-forskrift-til-integreringsloven.pdf (regjeringen.no)

Mange av bestemmelsene i forskriften er i stor grad videreføring av bestemmelsene i forskriftene til introduksjonsloven, og det er derfor ikke gitt utdypende veiledning til bestemmelsene i høringsnotatet til integreringsforskriften. For bestemmelser i forskriften nedenfor hvor det ikke vises til forarbeidene, kan det i mange tilfeller derfor ses hen til veiledningen i rundskrivet til introduksjonsloven, Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (regjeringen.no)

Fant du det du lette etter?