Kapittel 11. Saksbehandlingsregler

Sist oppdatert: 1. august 2023

§ 69. Enkeltvedtak

«Kommunens avgjørelser etter kapitlene 3, 4, 5, 6, 7 og 8 regnes som enkeltvedtak. Dette gjelder ikke avgjørelser om ferie etter § 18.

Kompetanse Norges avgjørelser etter kapittel 8 regnes som enkeltvedtak.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 16.3, om § 69?

Etter høringsrunden ble det besluttet å gi et eget kapittel i forskriften med oversikt over saksbehandlingsregler, særlig hvilke avgjørelser som anses som enkeltvedtak. Listen over enkeltvedtak er uttømmende, i likhet med listen i integreringsloven § 46.

Det presiseres i forskriften at kommunens avgjørelser etter kapitlene 3, 4, 5, 6, 7 og 8 regnes som enkeltvedtak. De nevnte kapitlene regulerer henholdsvis fravær fra introduksjonsprogrammet, fri og permisjoner fra introduksjonsprogrammet, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i norsk, fravær og permisjoner fra opplæringen i norsk og samfunnskunnskap og prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Det presiseres også i forskriften at kommunens avgjørelser om ferie ikke regnes som enkeltvedtak. Dette innebærer blant annet at deltageren ikke har rett til å klage over tidspunktet for ferie.

Kompetanse Norges er vedtaksmyndighet for avgjørelser om annullering og karantene etter kapittel 8. Departementet presiserer at disse avgjørelsene også regnes som enkeltvedtak.

§ 70. Klage

«Enkeltvedtak truffet etter denne forskriften kan påklages til statsforvalteren etter integreringsloven § 47.

Ved klage på gjennomføring av eller resultat på prøver i norsk og samfunnskunnskap gjelder § 42.»

Fant du det du lette etter?