Kapittel 12. Sluttbestemmelser

Sist oppdatert: 1. august 2023

§ 71. Ikrafttredelse

«Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

a. forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

b. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

c. forskrift 30. august 2018 nr. 1283 om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven


Forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og forskrift 2. juli 2020 nr. 1525 om Nasjonalt tolkeregister fortsetter å gjelde.»

§ 72. Overgangsregler

«Bestemmelsene i integreringsloven som gjelder asylsøkere, gjelder for asylsøkere som søker om beskyttelse etter lovens ikrafttredelse. Personer som søker om oppholdstillatelse fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før integreringsloven trer i kraft, men som ankommer Norge etter integreringsloven trer i kraft, omfattes av integreringsloven.

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gjelder for de som ikke omfattes av integreringsloven i henhold til overgangsreglene. Plikten til å delta i opplæring i norsk kultur og norske verdier etter introduksjonsloven § 20 a gjelder likevel ikke.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 17, om § 72?

Departementet så behov for noen presiseringer til overgangsreglene i integreringsloven § 51. I høringsnotatet til integreringsforskriften ble det derfor inntatt en bestemmelse i integreringsforskriften om overgangsreglene.

Den første presiseringen gjelder asylsøkere. Mens overgangsregelen regulerer hvilke personer med oppholdstillatelse som omfattes av integreringsloven, er ikke asylsøkere omtalt. Det presiseres i forskriften at bestemmelsene i integreringsloven som gjelder asylsøkere, gjelder for de som søker om beskyttelse etter lovens ikrafttredelse. Den praktiske konsekvensen av overgangsreglene er at personer som søker som beskyttelse før integreringsloven trer i kraft følger opplæring i mottak etter introduksjonsloven. Hvis de får innvilget oppholdstillatelse før integreringsloven trer i kraft, følger de også introduksjonslovens regler for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Hvis de får innvilget oppholdstillatelse etter integreringsloven trer i kraft, følger de integreringslovens regler for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

En annen presisering er at personer som søker om oppholdstillatelse fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før integreringsloven trer i kraft, men som ankommer Norge etter integreringsloven trer i kraft, omfattes av integreringsloven. Dette gjelder i hovedsak overføringsflyktninger og familiegjenforente. Etter gjeldende rett omfattes ikke disse av målgruppen for introduksjonslovens ordninger før ankomst til Norge, og departementet mente derfor at de bør omfattes av den nye loven.

Tolkningsavklaring fra departementet av 10. juni 2021 om vilkåret «ankommer» i integreringsforskriften § 72 første ledd andre punktum.

Departementet uttaler at:

«……….begrepet "ankommer Norge" er ikke presisert nærmere i forskriften. Det ble heller ikke kommentert i høringsnotatet om forskrift til integreringsloven. Lignende begrep brukes imidlertid i utlendings- og statsborgerlovregelverket i forbindelse med beregning av oppholdstid. Det følger av statsborgerforskriften § 3-1 at oppholdstiden for søkere som har fått innvilget oppholdstillatelse før innreise i riket, regnes fra ankomst til riket. Etter bestemmelsen sannsynliggjøres ankomst til riket ved registrering hos politiet, registrering i folkeregisteret eller på annen måte. Ved beregning av oppholdstid etter utlendingsloven, reguleres overføringsflyktninger særskilt. Det følger av utlendingsforskriften § 11-2 første ledd siste punktum at oppholdstiden for overføringsflyktninger regnes fra "ankomsttidspunktet". For andre utlendinger som får innvilget oppholdstillatelse før innreise, er utgangspunktet for beregning av oppholdstiden dato for melding til politiet.

……….For overføringsflyktninger foreligger det mer notoriske data om ankomsten til Norge enn det gjør for andre personer som søker oppholdstillatelse fra utlandet. Kunnskapsdepartementet vurderer at det kan tas hensyn til dette i tolkningen av begrepet "ankommer" i utlendingsforskriften § 72…..»

§ 73. Overgangsregler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

«Asylsøkere som omfattes av integreringsloven § 5 og som før 1. januar 2022 har gjennomført mindre enn 25 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier, skal gjennomføre 25 timer opplæring i samfunnskunnskap, jf. § 2. Plikten etter integreringsloven § 5, jf. forskriften § 2, gjelder ikke for asylsøkere som før 1. januar 2022 har gjennomført 25 timer eller mer opplæring i norsk kultur og norske verdier.

Deltakere som omfattes av introduksjonsloven i henhold til § 72, skal gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. De av deltakerne som har plikt til deltakelse i opplæring etter introduksjonsloven § 17, skal gjennomføre 250 timer opplæring i norsk.

Deltakere som omfattes av integreringsloven i henhold til § 72 og som får oppholdstillatelse før 1. januar 2022 skal gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. For de av deltakerne som har plikt til deltakelse i opplæring etter integreringsloven § 26 tredje ledd, skal timetallskravet for norskopplæring etter integreringsloven § 32 andre ledd være 250 timer.

Deltakere som søker om oppholdstillatelse fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før 1. januar 2022, men som ankommer Norge 1. januar 2022 eller senere skal gjennomføre 75 timer opplæring i samfunnskunnskap, jf. integreringsloven § 33.

Deltakere som får oppholdstillatelse etter 31. desember 2021 skal gjennomføre 75 timer opplæring i samfunnskunnskap, jf. integreringsloven § 33.

Forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere oppheves 1. januar 2022.»

Hva sier bestemmelsens forarbeider om § 73?

Det innføres en ny § 73 om overgangsregler for opplæringen i samfunnskunnskap. Hovedregelen er at de som får oppholdstillatelse før 1. januar 2022 skal gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap, mens de som får oppholdstillatelse etter 1. januar 2022 skal gjennomføre 75 timer opplæring. Endringsforskriften opphever den gjeldende læreplanen i norsk og samfunnskunnskap fra 1. januar 2022.

§74. Overgangsregler for varigheten av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Forskrift til integreringsloven § 74

§ 75. Endringer i andre forskrifter

«Fra den tid forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter»

Fant du det du lette etter?