Kapittel 12. Sluttbestemmelser

Sist oppdatert: 19. februar 2021

§ 71. Ikrafttredelse

«Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

a. forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

b. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

c. forskrift 30. august 2018 nr. 1283 om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven


Forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og forskrift 2. juli 2020 nr. 1525 om Nasjonalt tolkeregister fortsetter å gjelde.»

§ 72. Overgangsregler

«Bestemmelsene i integreringsloven som gjelder asylsøkere, gjelder for asylsøkere som søker om beskyttelse etter lovens ikrafttredelse. Personer som søker om oppholdstillatelse fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før integreringsloven trer i kraft, men som ankommer Norge etter integreringsloven trer i kraft, omfattes av integreringsloven.

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gjelder for de som ikke omfattes av integreringsloven i henhold til overgangsreglene.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 17, om § 72?

Departementet så behov for noen presiseringer til overgangsreglene i integreringsloven § 51. I høringsnotatet til integreringsforskriften ble det derfor inntatt en bestemmelse i integreringsforskriften om overgangsreglene.

Den første presiseringen gjelder asylsøkere. Mens overgangsregelen regulerer hvilke personer med oppholdstillatelse som omfattes av integreringsloven, er ikke asylsøkere omtalt. Det presiseres i forskriften at bestemmelsene i integreringsloven som gjelder asylsøkere, gjelder for de som søker om beskyttelse etter lovens ikrafttredelse. Den praktiske konsekvensen av overgangsreglene er at personer som søker som beskyttelse før integreringsloven trer i kraft følger opplæring i mottak etter introduksjonsloven. Hvis de får innvilget oppholdstillatelse før integreringsloven trer i kraft, følger de også introduksjonslovens regler for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Hvis de får innvilget oppholdstillatelse etter integreringsloven trer i kraft, følger de integreringslovens regler for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

En annen presisering er at personer som søker om oppholdstillatelse fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før integreringsloven trer i kraft, men som ankommer Norge etter integreringsloven trer i kraft, omfattes av integreringsloven. Dette gjelder i hovedsak overføringsflyktninger og familiegjenforente. Etter gjeldende rett omfattes ikke disse av målgruppen for introduksjonslovens ordninger før ankomst til Norge, og departementet mente derfor at de bør omfattes av den nye loven.

§ 73. Endringer i andre forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter: – – –

Fant du det du lette etter?