Kapittel 3 Fravær fra introduksjonsprogrammet

Sist oppdatert: 1. august 2023

§ 5. Rett til introduksjonsstønad ved fravær på grunn av egen sykdom eller skade

«Deltagere i introduksjonsprogrammet beholder retten til introduksjonsstønad etter integreringsloven kapittel 5 ved fravær på grunn av egen sykdom eller skade som forhindrer deltagelse når deltageren bruker egenmelding eller legger fram legeerklæring.

Ved langvarig fravær fra introduksjonsprogram som skyldes sykdom eller skade, kan kommunen vedta at deltageren ikke skal ha rett til introduksjonsstønad, jf. § 15. Dette gjelder ikke for fravær med egenmelding.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 5?

Etter departementets vurdering har reglene om fravær og permisjon som følger av introduksjonsloven med tilhørende forskrift fungert godt og vil være dekkende for de situasjonene som oppstår.

Det foretas språklige justeringer i bestemmelsene. Når det i reglene om fravær og permisjon vises til «dager», menes virkedager. Det foretas også enkelte mindre endringer så bestemmelsene blir likelydende som bestemmelsene om fravær og permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap der innholdet skal være likt.

En virkning av integreringsloven er at flere deltagere vil ha videregående opplæring i sitt introduksjonsprogram, enten som eneste innhold av programmet eller i tillegg til andre elementer. Disse deltagerne mottar fortsatt introduksjonsstønad. Andre deltagere i introduksjonsprogram risikerer å bli trukket i introduksjonsstønad ved fravær av et visst omfang. Hensynet til likebehandling tilsier at integreringslovens fraværsregler også må gjelde for de som går i videregående opplæring som del av programmet. Ettersom det er kommunen som utbetaler stønaden og fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring, innebærer dette at fylkeskommunen må rapportere fravær til kommunen. Dette reguleres i integreringsforskriften, se § 59 tredje ledd.

§ 6. Rett til introduksjonsstønad ved fravær på grunn av barns eller barnepassers sykdom eller skade

«Deltagere i introduksjonsprogrammet som har omsorg for barn, beholder retten til introduksjonsstønad etter integreringsloven kapittel 5 når deltageren bruker egenmelding eller legger fram legeerklæring som viser at han eller hun er forhindret fra å delta i introduksjonsprogram

a. på grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av et barn med sykdom eller skade i hjemmet eller i helseinstitusjon
b. fordi den som har det daglige tilsynet med barnet, er syk eller skadet
c. fordi den som har det daglige tilsynet med barnet, er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon.

Retten til å beholde introduksjonsstønaden etter første ledd gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet har kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.»

§ 7. Antall dager med rett til introduksjonsstønad ved barns eller barnepassers sykdom eller skade

«Retten til å beholde introduksjonsstønad ved fravær etter § 6 gjelder i opptil 10 dager i løpet av de siste 12 månedene. Har deltageren omsorgen for mer enn to barn, gjelder retten i opptil 15 dager i løpet av de siste 12 månedene. Når en deltager er alene om omsorgen, økes antallet dager til henholdsvis 20 og 30.

Dersom en deltager har et barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne og dette innebærer en markert høyere risiko for fravær fra introduksjonsprogrammet, gjelder retten etter § 6 i opptil 20 dager i løpet av de siste 12 månedene. Når en deltager er alene om omsorgen, økes antallet dager til 40.

Den enkelte deltager regnes for å være alene om omsorgen for et barn også hvis den andre av barnets foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi han eller hun har nedsatt funksjonsevne, er innlagt i helseinstitusjon eller lignende.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 7?

Reglene om permisjoner fra introduksjonsprogram i integreringsforskriften er i all hovedsak en videreføring av reglene i forskriften til introduksjonsloven. Det er kun gjort enkelte språklige justeringer. Når det i reglene om fravær og permisjon vises til «dager», menes virkedager. Det gjøres også enkelte mindre endringer så bestemmelsene blir likelydende som bestemmelsene om fravær og permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap der innholdet skal være likt.

§ 8. Bruk av egenmelding og legeerklæring

«For å ha rett til å bruke egenmelding må deltageren ha deltatt i introduksjonsprogrammet i minst åtte uker. Kommunen kan kreve at egenmeldingen skal være skriftlig. Egenmelding kan brukes for opptil tre kalenderdager om gangen. Ved nytt fravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

Hvis fraværet varer utover de tre kalenderdagene egenmeldingen kan brukes, skal deltageren levere legeerklæring. Retten til introduksjonsstønad faller bort hvis slik legeerklæring ikke leveres, med mindre deltageren har vært forhindret fra å oppsøke lege og det er godtgjort at vedkommende fra et tidligere tidspunkt har hatt sykdommen.» eller skaden

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 8?

Reglene om permisjoner fra introduksjonsprogram i integreringsforskriften er i all hovedsak en videreføring av reglene i forskriften til introduksjonsloven. Det er kun gjort enkelte språklige justeringer. Når det i reglene om fravær og permisjon vises til «dager», menes virkedager. Det gjøres også enkelte mindre endringer så bestemmelsene blir likelydende som bestemmelsene om fravær og permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap der innholdet skal være likt.

§ 9. Bortfall av retten til å bruke egenmelding

«Kommunen kan treffe vedtak om at retten til å få introduksjonsstønad på grunnlag av egenmelding faller bort dersom deltakeren i løpet av de siste 12 månedene har hatt minst fire fravær med egenmelding uten å legge fram legeerklæring eller dersom kommunen har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom eller skade som forhindrer vedkommende fra å delta i introduksjonsprogram.

Egenmelding for fravær som er dokumentert med legeerklæring fra den fjerde fraværsdagen, regnes ikke med etter første ledd.

Et vedtak om bortfall av retten til å bruke egenmelding skal vurderes på nytt innen seks måneder.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 9?

I dagens forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 2-4 er det fastsatt at deltageren skal gis anledning til å uttale seg før kommunen vedtar bortfall av retten til å bruke egenmelding. Dette kravet videreføres ikke i forskrift til integreringsloven, da dette uansett følger av forvaltningsloven § 16 første ledd.

§ 10. Betydningen av fravær for introduksjonsprogrammets varighet

«Fravær og permisjon fra deltagelse i introduksjonsprogram etter reglene i denne forskriften som til sammen er over ti dager, kommer i tillegg til introduksjonsprogrammets varighet, jf. integreringsloven § 13 sjette ledd.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 7.3, om § 10?

Reglene om permisjoner fra introduksjonsprogram i integreringsforskriften er i all hovedsak en videreføring av reglene i forskriften til introduksjonsloven. Det er kun gjort enkelte språklige justeringer. Når det i reglene om fravær og permisjon vises til «dager», menes virkedager. Det gjøres også enkelte mindre endringer så bestemmelsene blir likelydende som bestemmelsene om fravær og permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap der innholdet skal være likt.

Fant du det du lette etter?