Kapittel 8 Prøver i norsk og samfunnskunnskap

Sist oppdatert: 1. august 2023

§ 34. Innholdet i prøver i norsk og samfunnskunnskap

«Prøver i norsk på nivå A1 til B2 måler kandidatens ferdigheter i å lese, lytte, skrive, snakke og samtale og består av følgende fire delprøver:

a. delprøve i leseforståelse

b. delprøve i lytteforståelse

c. delprøve i skriftlig framstilling

d. delprøve i muntlig kommunikasjon.

Avlesningsprøve i norsk tegnspråk sidestilles med delprøve i lytteforståelse og prøve i tegnspråklig kommunikasjon sidestilles med delprøve i muntlig i kommunikasjon. Prøver i norsk på nivå C1 måler kandidatens ferdigheter i å lese, lytte, skrive og snakke og består av følgende to delprøver:

a. delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

b. delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling.

Prøve i samfunnskunnskap prøver kandidatens grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet i forhold til målene for samfunnskunnskap slik de er beskrevet i læreplanen.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 12.3, om § 34?

I hovedsak videreføres gjeldende regler om prøver i norsk og samfunnskunnskap. Det vises derfor til rundskrivet til introduksjonsloven, G-01/2016 side 140 flg. for nærmere redegjørelse for reglene: Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (regjeringen.no)

Dette innebærer at bestemmelsene om generelle regler, utvikling av prøver, informasjon om prøver og avvikling av disse, gjennomføring av prøver, hjelpemidler og tilrettelegging videreføres.

Det foretas språklige justeringer i alle reglene. Begrepet "avsluttende prøver" benyttes ikke lenger i forskriften. Denne begrepsbruken tilsier at man har gjennomgått et opplæringsløp og gjennomfører prøver som en avslutning på opplæringen. Dette omfatter ikke de prøvekandidatene som i dag er privatister, og det er ikke riktig begrepsbruk med den foreslåtte endringen om at deltagere skal oppnå et minimumsnivå i norsk.

Det besluttes å endre begrepene til "prøver i norsk" og "prøve i samfunnskunnskap", alternativt fellesbetegnelsen "prøver i norsk og samfunnskunnskap". I tillegg foretas det endringer i begrepsbruken som følge av innføring av en ny norskprøve. For å tydeliggjøre at det nå er flere norskprøver, benyttes gjennomgående flertallsformen "prøver" i flere bestemmelser. Dersom ikke delprøver i norsk er spesifikt nevnt, omfattes delprøve av begrepet "prøver i norsk". Disse endringene er av teknisk karakter.

Forskrift 16. september 2005 nr. 1055 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (læreplanen) ble endret i januar 2020 med en utvidelse som omfatter nivå C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk (Rammeverket). Endringen fremgår av Del 2b i læreplanen. Dagens avsluttende prøve i norsk måler ferdigheter på språkferdighetsnivåene A1 – B2 i Rammeverket gjennom fire ulike delprøver. I løpet av 2020 vil Kompetanse Norge også tilby en avsluttende prøve i norsk på nivå C1. Denne prøven vil bestå av to delprøver, delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon og delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling.

Den nye delen av læreplanen, medfører at det er behov for noen endringer i bestemmelsene om prøver for å tydeliggjøre at reglene gjelder to ulike prøver.

I dagens forskrift er avsluttende prøve i norsk definert som «en prøve som prøver deltakerens ferdigheter i lytte, lese, skrive, snakke og samtale», C1-prøven måler ikke «samtale» slik de muntlige prøvene på A1–B2-nivå gjør. For å tydeliggjøre forskjellen og gi oversikt over hvilke delprøver som er aktuelle på de ulike nivåene, omtales prøvene på A1–B2-nivå og prøven på nivå C1 separat.

§ 35. Utvikling av prøver

«Kompetanse Norge har ansvar for å utvikle og vedlikeholde prøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap. Kompetanse Norge kan sette hele eller deler av oppdraget ut til en privat tilbyder eller til et særskilt kompetansemiljø.

Kompetanse Norge skal varsle om endringer i prøvene senest tre måneder før tidspunktet for avvikling av neste prøve. Kompetanse Norge skal også vurdere behov for og utarbeide reglement for gjennomføring av prøver.

Alt prøvemateriell skal foreligge på begge målformer. Prøve i samfunnskunnskap skal i tillegg foreligge på et språk kandidaten forstår i den grad det er praktisk mulig.

Eksempel- og forberedelsesmateriell skal gjøres tilgjengelig senest tre måneder før tidspunktet for avvikling av neste prøve.»

§ 36. Fritak fra plikt til å avlegge prøver

Forskrift til integreringsloven § 36

I integreringsloven er det åpnet for å søke om fritak fra kun prøvene. Det fremgår av integreringsloven § 37 tredje ledd at § 29 gjelder tilsvarende, noe som innebærer at det kan søkes om fritak både på grunn av dokumenterte kunnskaper i norsk eller om samfunnet og på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. Av forskriftens § 34 fremgår reglene om fritak fra prøver, som uttrykkelig henviser til forskriftsreglene om fritak fra opplæring.

§ 37. Informasjon om prøver og avvikling av disse

«Kompetanse Norge skal sørge for at relevant informasjon om prøver i norsk og samfunnskunnskap publiseres senest to måneder før avvikling av neste prøve. Informasjonen skal inneholde følgende opplysninger:

a. tidspunkt for avvikling av prøver i norsk

b. avvikling av prøve i samfunnskunnskap

c. hvordan søke fritak fra plikten til å gå opp til prøver i norsk, og samfunnskunnskap

d. hvordan melde seg opp til prøver

e. påmeldingsfrist

f. prøveavgift

e. avmelding

g. innholdet i prøvene

h. hva prøvene skal måle

i. tidsramme for hver av delprøvene i norsk og prøve i samfunnskunnskap

j. eventuell tilrettelegging

k. vurdering

l. klagerett, klagefrist, herunder muligheten for hurtigklage, og formkrav for klage

m. hvordan få tilgang til eksempelmateriale.»

§ 38. Oppmelding og prøveavgift

Forskrift til integreringsloven § 38

Deltakerne har rett til èn gratis prøve. Det presiseres i forskriften § 38 at oppmelding til prøver i norsk skjer når deltakeren i samråd med lærer vurderer at vedkommende er klar til å dokumentere sitt norskmål ved å meldes opp til prøve. Hvilket prøvenivå deltaker skal meldes opp til skal gjenspeile den enkeltes norskmål.

Det presiseres også at de som ønsker å gå opp til ny prøve i norsk, delprøve i norsk eller prøve i samfunnskunnskap kan melde seg opp til ny prøve, kontinuasjon, men at deltakeren i slike tilfeller må betale en prøveavgift.

§ 39. Gjennomføring av prøver

Forskrift til integreringsloven § 39

§ 40.Tilrettelegging

«Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging ved avvikling av prøver.

Kandidater kan søke kommunen om særskilt tilrettelegging av prøver. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon eller uttalelse fra lege, psykolog, pedagogisk-psykologisk tjeneste eller logoped. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tilrettelegging etter tredje ledd.

Prøve i samfunnskunnskap kan i særskilte tilfeller avlegges muntlig. Muntlig prøve skal avvikles med en prøveleder som sikrer forsvarlig gjennomføring av prøven og en ekstern eksaminator som snakker et språk kandidaten behersker godt. Hvis det ikke er praktisk mulig, skal kommunen sørge for kvalifisert tolk. Tolkens rolle er å formidle budskapet mellom kandidaten og eksaminator, ikke å foreta noen kontroll av kandidatens svar.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 12.3, om § 40?

Reglene for muntlig gjennomføring av prøve i samfunnskunnskap flyttes til bestemmelsen om tilrettelegging i forskriften § 40. Det presiseres også i forskriftsteksten at søknad om muntlig gjennomføring av prøve i samfunnskunnskap ikke krever dokumentasjon eller uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Dette er derimot nødvendig ved søknad om tilrettelegging for eksempel ved dokumenterte lese- og skrivevansker, nedsatt syn og andre typer helsemessige utfordringer eller nedsatt funksjonsevne. Muligheten til å avlegge muntlig prøve i samfunnskunnskap gjelder tilfeller der det ikke er tilgjengelig prøve på et språk vedkommende behersker godt, eller der kommunen vurderer at deltakeren ikke vil kunne dokumentere sine kunnskaper på en fullgod måte gjennom en skriftlig prøve. Disse endringene er av teknisk karakter.

§ 41. Vurdering og prøvebevis

«Ved prøver på nivå A1 til B2 skal Kompetanse Norge sørge for minimum tre faglig kvalifiserte sensorer til vurderingen av delprøven i skriftlig framstilling. To sentraliserte sensorer benyttes til vurdering av besvarelsen, en tredje sensor benyttes ved uenighet mellom de to sensorene. Ved delprøve i muntlig kommunikasjon på nivå A1–B2 benyttes en ekstern sensor og en eksaminator. Delprøve i leseforståelse og delprøve i lytteforståelse på nivå A1 til B2 er digital og vurderes digitalt.

Det gis et resultat for hver av delprøvene. Som vurderingsskala ved prøver i norsk på nivå A1 til B2 benyttes de fire språknivåene som beskrives i læreplanen; A1, A2, B1 og B2 slik de er beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk. Vurderingen «under A1» kan også benyttes dersom vedkommende er under nivå A1 i noen av ferdighetene som beskrives i læreplanen.

Ved prøver i norsk på nivå C1 skal kommunen stille med eksaminator og Kompetanse Norge skal sørge for minimum tre faglig kvalifiserte sensorer til vurderingen av begge delprøvene. To sentraliserte sensorer benyttes til vurdering av besvarelsen, en tredje sensor benyttes ved uenighet mellom de to sensorene.

På prøver i norsk på nivå C1 benyttes vurderingen «C1» eller «Ikke bestått».

Prøve i samfunnskunnskap er digital og vurderes digitalt. Til prøve i samfunnskunnskap benyttes vurderingen «Bestått» eller «Ikke bestått».

Etter gjennomførte prøver skal kandidatene motta et prøvebevis hvor vurderingen i hver av de fire ferdighetene leseforståelse, lytteforståelse, skriftlig fremstilling og muntlig skal framgå, samt om prøve i samfunnskunnskap er bestått og på hvilket språk. Av prøvebeviset skal det framgå en omtale av hva oppnådd nivå innebærer. Prøvebeviset utvikles av Kompetanse Norge og utstedes av det enkelte lærested eller den enkelte kommune.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 12.3, om § 41?

Det besluttes endringer i bestemmelsene om vurdering av prøvene, ettersom prøven på nivå C1 har færre og andre type delprøver enn prøven på nivå A1 – B2.

Dagens regler om sensur for prøvene på nivå A1-B2 videreføres. Ved prøver i norsk på nivå C1 skal kommunen stille med eksaminator og Kompetanse Norge skal sørge for minimum tre faglig kvalifiserte sensorer til vurderingen av begge delprøvene. Sensuren vil være sentralisert på begge delprøvene. To sentraliserte sensorer skal benyttes til vurdering av besvarelsen, og en tredje sensor benyttes ved uenighet mellom de to sensorene. Denne endringen om bruk av sentraliserte sensorer er begrunnet i hensynet til god kvalitet og kompetanse i vurderingen av delprøvene på nivå C1.

Dagens regler om vurdering og vurderingsskala på delprøvene i norsk på nivå A1-B2-nivå videreføres. For prøver i norsk på nivå C1 foreslås det at vurderingen «C1» eller «Ikke bestått» brukes.

Det besluttes ingen endringer i vurderingen av prøver i samfunnskunnskap. Denne prøven vil fortsatt være digital og blir vurdert digitalt. Til prøve i samfunnskunnskap benyttes vurderingen «Bestått» eller «Ikke bestått».

Etter gjennomførte prøver skal alle motta et prøvebevis. Omtalen av hva som fremgår av dette prøvebeviset endres i integreringsforskriften. Av prøvebeviset fremgår vurderingen i hver av de fire ferdighetene norsk leseforståelse, norsk lytteforståelse, norsk skriftlig fremstilling og norsk muntlig. Dette endres fra dagens formulering om at vurdering av hver av de fire delprøvene skal fremgå. Kandidater til C1-prøven vil få et prøvebevis som viser resultat for de fire ferdighetene, også selv om C1-prøven består av færre delprøver enn norskprøven på nivå A1-B2. Av prøvebeviset vil det også fremgå om prøve i samfunnskunnskap er bestått, og på hvilket språk prøve i samfunnskunnskap er bestått. Prøvebeviset utvikles av Kompetanse Norge og utstedes av det enkelte lærested/den enkelte kommune.

§ 42. Klage på gjennomføring av eller resultat på prøver

Forskrift til integreringsloven § 42

§ 43. Bortvisning, annullering og karantene

«Kandidater som forstyrrer gjennomføring av prøver kan bortvises fra prøvelokalet. Kandidater som har med seg eller bruker ulovlige hjelpemidler, eller på annen måte forsøker å fuske, kan bortvises umiddelbart. Kommunen fatter vedtaket.

Dersom det etter prøveavviklingen oppdages at en kandidat har fusket eller forsøkt å fuske, kan prøver i norsk eller prøve i samfunnskunnskap annulleres. Kommunen fatter vedtaket. Dersom fusk eller forsøk på fusk først oppdages ved sensur fatter Kompetanse Norge vedtaket.

Kandidater som blir bortvist etter første ledd på grunn av fusk eller forsøk på fusk eller får prøven annullert etter andre ledd, kan ilegges en karantene på inntil ett år dersom dette etter overtredelsens art, alvor og forholdene for øvrig fremstår som forholdsmessig. Vedtak fattes av den som fatter vedtak etter første eller andre ledd.

Dersom det er gjort formelle feil ved avviklingen av prøver eller prøver av andre årsaker ikke er avviklet i samsvar med bestemmelsene i dette kapitlet, kan Kompetanse Norge annullere prøvene. Kompetanse Norge skal innhente uttalelse fra kommunen før det fattes vedtak om annullering. Klage fra en kandidat på formelle feil ved gjennomføringen behandles av kommunen, jf. § 42.

Kandidater som blir bortvist fra prøvelokalet etter første ledd eller får en prøve annullert etter andre ledd, kan gå opp til ny prøve som privatist, og må betale en prøveavgift. Kandidater som får medhold i klage på vedtak om bortvisning eller annullering, har rett til å gå opp til ny gratis prøve. Kandidater som får en prøve annullert etter fjerde ledd, har rett til å gå opp til ny gratis prøve.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 12.3, om § 43?

Det innføres endringer i bestemmelsen om bortvisning og annullering. Endringene er begrunnet i behovet for å klargjøre og gjøre bestemmelsen enklere å forstå og praktisere. Det er også behov for å tydeliggjøre hvilken reaksjon som er aktuell ved hvilken hendelse, og hvem som har vedtaksmyndigheten.

Fant du det du lette etter?