Tilbud om veilederopplæring ICDP 2021

IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Sist oppdatert: 16. august 2021

Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogrammet. Kommunene er pålagt å gi tilbud om foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram som har barn under 18 år. Det samme gjelder deltagere som får barn i løpet av programmet (Les om foreldreveiledning på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.)

ICDP-opplæring høsten 2021

Som følge av Korona-pandemien ønsker vi å tilby ICDP-kurs som digital opplæring i 2021. Vi arrangerer fire kurs med oppstart høsten 2021, og hvert kurs har plass til 12 kursdeltakere.

Hvert kurs består av 6 kursdager (2021) og 3 veiledningsdager (2022)
Digital opplæringsplattform: Teams i regi av Bufetat.

Kursdeltakerne gir foreldreveiledning til introduksjonsdeltakere i opplæringsperioden, og kommunene sørger for å følge nasjonale, og eventuelt kommunale, smittevernråd på grunn av Korona-epidemien. Kommunene velger om de ønsker å gi foreldreveiledningen utelukkende med fysisk fremmøte, eller også digitalt.

Hvem kan delta på ICDP-kurs?

Tilbud om veilederopplæring gis til kommuneansatte som jobber som programrådgivere, helsesøstre, lærere mv.

Veilederopplæringen som tilbys er minoritetsversjonen av ICDP. Denne versjonen innebærer at den ene veilederen har minoritetsspråklig bakgrunn og den andre har norsk bakgrunn eller har god kjennskap til det norske samfunnet gjennom lang botid i Norge. Kommuner som ønsker ICDP-kompetanse, må derfor rekruttere to veiledere.

De som søker om å få veilederkompetanse må i utgangspunktet ha høyskoleutdanning, men det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå godt norsk.

Dersom det ikke er mulig å rekruttere en minoritetsspråklig veileder i kommunen, kan to norske delta i opplæringen og eventuelt bruke tolk i møtene med foreldrene. De vil da bli sertifisert i standardversjonen av ICDP, ikke minoritetsversjonen. Det anbefales imidlertid at kommunen bruker tid på å rekruttere en minoritetsspråklig veileder. Man kan for eksempel samarbeide på tvers av kommunegrensene for å få dette til.

Hva innebærer opplæringen?

Opplæringen består av undervisning, veiledning, samt gjennomgang og tilbakemeldinger på deltakernes logger. Deltakere får også håndbok for veiledere.

For å bli sertifisert veileder i ICDP må du:

  • Delta på tre obligatoriske samlinger à to dager med undervisning og øvelser
  • Gjennomføre en veiledningsgruppe for foreldre (egentrening) bestående av 12 møter a 1 ½ - 2 timer hver gang. Møtene gjennomføres ca. en gang per uke i 12 uker. I opplæringsfasen må det regnes ca. tre timer til for- og etterarbeid per møte.
  • Delta på tre obligatoriske veiledningsdager mens egentrening pågår (tre enkeltstående dager)
  • Skrive loggbok fra arbeidet som skal godkjennes av trenerne

Kommuner som ønsker å sertifisere veiledere i ICDP forplikter seg til å:

  • forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
  • rekruttere foreldre til gruppen
  • stille lokaler til disposisjon for gruppen
  • frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
  • legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring

Meld deg på innen 13. august 2021 (påmeldingsfristen er ute)

Merk at det er begrenset antall plasser på opplæringen. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, vurderes søknadene etter søkernes kvalifikasjoner, og hvor godt forankret planen for å benytte kompetansen er i kommunen. Kommuner som melder på minoritetsspråklig prioriteres. Når påmelding er mottatt, og plass tildelt, vil deltakerne få tilsendt praktisk informasjon.

Pris

Selve opplæringen er gratis.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Edman, seniorrådgiver, IMDi

ICDP opplæring høsten 2021

All opplæring i 2021 foregår digitalt

Kurs 1. Oslo, Innlandet, Viken

15. og 16. september
13. og 14. oktober
10. og 11. november
Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
(dato for veiledningsdatoer avklares senere)

Kurs 2. Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal

22. og 23. september
13. og 14. oktober
16. og 17. november
Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
(dato for veiledningsdatoer avklares senere)

Kurs 3. Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

22. og 23. september
13. og 14. oktober
17. og 18. november
Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
(dato for veiledningsdatoer avklares senere)

Kurs 4. Agder, Vestfold og Telemark

22. og 23. september
27. og 28. oktober
6. og 7. desember
Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager
(dato for veiledningsdatoer avklares senere) 

Fant du det du lette etter?