Dugnad som arbeids- eller språkpraksis

En viktig intensjon med prosjektet er å gi deltakerne kontakt med andre medlemmer i DNT gjennom å delta sammen i frivillige arbeidsoppgaver.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Ensomhet og utenforskap er en stor samfunnsutfordring. De sosiale og økonomiske forskjellene øker. Utenforskap er en utfordring uavhengig av hvilken bakgrunn man har. DNT har et overordnet mål om å bidra til folkehelsen, kommunisere gleden ved friluftslivet og tilby aktiviteter som er inkluderende for alle befolkningsgrupper. Vi jobber derfor målrettet med sosial inkludering og økt mangfold inn i vår organisasjon og ønsker å skape gode naturopplevelser for alle.
  • Det kan ofte være vanskelig å finne gode og egnede lavterskel praksisplasser til deltakere som står lang ifra det ordinære, norske arbeidslivet. Dette er flyktninger som har få formelle, dokumenterte yrkeskvalifikasjoner fra hjemlandet, og som ikke enda har tilegnet seg norsk språk på et nivå som arbeidslivet ofte krever.
  • Frivillig arbeid er en nøkkelressurs i DNT, og vi har et stadig behov for å tiltrekke oss flere frivillige, og frivillige med mer mangfoldig bakgrunn og kompetanse enn en tradisjonelt har gjort. Prosjektet ønsker på denne måten å trekke til seg og rekruttere nye frivillige som ressurser inn i vår organisasjon, og vil bruke prosjektet også for å gjøre deltakerne tryggere på hvem DNT er som frivillig organisasjon og hva fellesskapet og friluftslivet kan tilby de som er nye i landet.
 • Tiltak:

  • Prosjektet tilbyr praktiske, tilrettelagte arbeidsoppgaver for den enkelte deltaker i et fellesskap hvor samtaler, kulturutveksling og utviklingen av trygge relasjoner blir sett på som en forutsetning for å gjennomføre de konkrete dugnadsoppgavene.
  • Deltakerne jobber i tett samarbeid med norske frivillige i DNT som veileder og støtter deltakerne igjennom de ulike arbeidsoppgavene som blir utført.
  • I løpet av praksisperioden får deltakerne inngående innsikt i DNTs kjernevirksomhet, slik at de lettere kan ta aktivt del i DNTs tilbud på fritiden, alene, med venner eller med familien. Dette enten gjennom dugnadsarbeid, turledelse eller deltakelse på ulike aktivitetstilbud.
 • Resultat:

  Foreløpige resultater fra Drammen og Stavanger turistforening viser positiv språkutviklingen hos de majoriteten av deltakerne og deltakerne selv fremhever dette som det viktigste læringspunktet med tanke på å komme nærmere arbeidslivet i Norge. Videre sier deltakerne at de har fått økt selvfølelse og selvtillit til at en kan mestre språket og det å delta i arbeid. Fraværet på skolen gikk ned for deltakerne som hadde arbeidspraksis i turistforeningen og den sosiale påkoblingen ble høyere. Deltakerne beskriver at de har lært om «norsk» arbeidskultur og prinsipper som likeverdighet, flat struktur og lite autoritær ledelse. I tillegg peker de på at de har fått lære om viktige arbeidslivsprinsipper som HMS og punktlighet. Samtlige deltakere presiserer også at de norske de har blitt kjent med gjennom DNT er de eneste norske de kjenner. Her ser man viktigheten for å koble på frivillig sektor tidlig i integreringsprosessen, da man også vet at et utvidet nettverk øker sjansene for å komme ut i jobb, samt forebygger ensomhet og utenforskap. Nettverk bidrar også til nye muligheter i hverdagen, at man blir bedre kjent med lokalsamfunnet, får etablert vennskap og en slik kan få en hverdag hvor en føler seg mindre alene.

  Ved å utføre arbeid i en «urnorsk» organisasjon får deltakerne innblikk i og kjennskap til både norsk arbeidsliv og friluftsliv, som av mange ses på som en sentral del av den norske kulturen. Flere deltakere forteller at de tidligere følte seg utrygge i naturen, men at de nå har blitt kjent med turliv og er mer komfortable med å være ute. Flere påpeker den positive effekten av å være ute i naturen og hvordan dette bidrar positiv for stressregulering, den sosiale fungeringen og den helhetlige helsen.

  Film:  Film om inkluderingsprosjektet til Stavanger Turistforening på Youtube

Sist oppdatert: 19. februar 2024

Turbilde

Naturen som inkludering- og stressreguleringsarena

Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende frivillig sektor. Dugnad som arbeids- eller språkpraksis er et 3-årig prosjekt i regi av DNT. Her tar vi sikte på å gi personer med fluktbakgrunn, som av ulike grunner står langt ifra ordinært arbeidsliv, arbeidspraksis i DNT gjennom dugnadsarbeid i naturen. Prosjektet legger til rette for meningsfulle arbeidsoppgaver, kulturutveksling og relasjonsbygging gjennom praktisk dugnadsarbeid for deltakere i, eller som nylig er ferdige med, introduksjonsprogrammet.

Dugnaden utføres sammen med norske frivillige i DNT. Dette er en god arena for nettverksbygging som bidrar til økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter og styrker kvalifiseringen for deltakerne mot arbeid og/eller utdanning. I tillegg bidrar naturen som arena for stressreduksjon, i en tid hvor mye skal prosesseres og læres.

Mål og målgruppe

Prosjektet retter seg særlig mot deltakere med fluktbakgrunn som av ulike årsaker står langt unna ordinært arbeidsliv. Hovedaktiviteten i prosjektet er arbeidspraksis for deltakere i, eller som nylig er ferdig i, introduksjonsprogrammet. Deltakerne får tilbud om 1 – 3 dager (à 7,5 timer) arbeidspraksis i form av dugnadsarbeid i en av DNT`s medlemsforeninger eller lokallag.

Om tiltaket

En viktig intensjon med prosjektet er å gi deltakerne kontakt med andre medlemmer i DNT gjennom å delta sammen i frivillige arbeidsoppgaver. Her kan de bygge relasjoner og tillit og ta del i organisasjonenes fellesskap sammen med frivillige medlemmer i gruppen. Ved å utføre arbeid i en tradisjonell organisasjon, kan deltakerne få innblikk i og kjennskap til både norsk arbeidsliv og friluftsliv. I tillegg til å øke kjennskapen til norsk kultur, legger prosjektet vekt på å formidle et bevisst forhold til naturen og friluftslivet gjennom å tilby dugnadsarbeidet som en inkluderende arena for deltakerne.  

Organisering, økonomi og samarbeid

Dugnad som arbeidspraksis er et 3-årig prosjekt i regi av DNT med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektet bygger på erfaringer fra Stavanger Turistforening i perioden 2019-2022.

Slik kommer du i gang

Ønsker din kommune/NAV å etablere et samarbeid om arbeidspraksis i DNT, eller ønsker du å bidra inn i prosjektet som frivillig?

 • Ta kontakt med prosjektleder Johanne S. Fjelde for å kartlegge muligheter, johanne.fjelde@dnt.no. Prosjektleder bistår med å opprette samarbeid og kontakt med den lokale medlemsforeningen/lokallaget som er aktuelt å samarbeide med. Videre ser vi på muligheten for lokale løsninger og muligheter for samarbeid om prosjektmodellen.
 • Har kommunen/NAV allerede etablert kontakt med en aktuell turistforening ta allikevel kontakt med prosjektleder for å få tilgang til veiledere og andre hjelpemidler for mer effektiv og kvalitativ oppstart av prosjektet.
 • Ønsker du å bli frivillig? Ta kontakt med ditt lokallag/medlemsforening og si du ønsker å bidra som frivillig i mangfold og inkluderingsarbeidet lokalt.

Les mer om prosjektet på DNT.no

Brosjyre om prosjektet: Delt i sherpa – OneDrive (sharepoint.com)

Informasjon om pilotprosjekt fra Stavanger turistforening 2019-2022

Kontaktinfo

Johanne Stokka Fjelde

Prosjektleder for Dugnad som arbeidspraksis i DNT

E-post: johanne.fjelde@dnt.no

Mobil: 456 65 446

Fant du det du lette etter?