FHS Integrering gjennom samarbeid

Integrering gjennom samarbeid er for oss i Det filippinske hjelpesamfunn i Norge – FHS- å myndiggjøre innvandrere. Målet med prosjektet er å øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Prosjekter og aktiviteter ved vår innvandrerorganisasjon bygger på det samme verdigrunnlaget om like muligheter for alle, og om prinsippene for god inkludering og integrering blant innvandrere.
  • I vårt frivillighetsarbeid har vi møtt personer som har stor interesse og engasjement å få fremgang i yrkeslivet. De fleste har høy profesjonell utdanning og relevante yrkeskompetanser, men grunnet manglende ressurser som økonomi og tid, og dårlig livssituasjon klarer ikke å sette i gang med sysselsettingsprosessen.
 • Tiltak:

  • Hovedaktivitetene består av et norsktreningsprogram og språkkafe.
  • Programmene promoteres både på engelsk og norsk.
  • Norsk er hovedspråk som skal benyttes i alle aktivitetene.
  • Prosjektet evalueres fortløpende og tilpasses smittesituasjon og informasjonsbehov til enhver tid.
 • Resultat:

  • Våre hovedaktiviteter FHS - Norsktreningsprogram og FHS - Språkkafe (Den digitale og fysiske) har vært gode ressurser for målgruppen vår som stort sett består av hjemmeværende, arbeidsledige, permitterte, studenter, au-pairer og utenlandske arbeidsmigranter.
  • Aktivitetene har bidratt til at målgruppen får økt kunnskap om det norske samfunnet, det norske språket, og om norske verdier og levemåter.
  • Aktivitetene har ledet til at deltakerne fått tilegnet seg ferdigheter som styrket sine kvalifikasjoner for å komme i jobb, praksis, eller utdanning. Det ble meldt flere og flere hver måned som fikk seg jobb, eller fått innvilget praksisplass eller studieplass, besto norskprøven og andre kvalifiseringsprøver.
  • Dessuten har mange rapportert økt selvtillit og motivasjon til å utvikle sine kompetanser.
  • Gode opplevelser har ført til stor andel deltakere som melder seg som frivillige hos oss i FHS, omtrent 70-85%, og 100% har meldt seg som våre medlemmer.

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Se flere eksempler tagget med

Frivillige organisasjoner
Bilde av FHS Integrering gjennom samarbeid

 

 

Målet med prosjektet er å øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

De to (2) hovedaktivitetene ved prosjektet som er FHS - Norsktreningsprogram og FHS - Språkkafe (Den digitale og fysiske) har vist seg å være effektive til å bidra til økt kunnskap blant prosjektdeltakerne om norsk språk, samfunn, kultur, verdier og levemåte.

Dessuten har hovedaktivitetene åpnet muligheter for målgruppen som har begrensede ressurser til å styrke sine ferdigheter, kompetanser, oppnå økt motivasjon og selvtillit slik at de kan utvikle seg og kvalifisere seg til å utføre inntektsgivende arbeid, eller til en kompletterende utdanning. Hver aktivitet var godt planlagt i samarbeid med målgruppen og frivillige.

Prosjektledelse har sørget for at aktiviteter dekker behov for læring og øvelser av det norske språket og samfunnskunnskap gjennom aktuelle, innholdsrike og spennende temaer. Det ble sikret også god tilrettelegging av aktiviteter, kontinuitet og effektivitet i gjennomføring med en inkluderende og stimulerende holdning.

Prosjektet har også bidratt til at målgruppen får inspirasjon med å være produktive og benytte tiden i fornuftig måte midt i denne pandemien. De har også bygget opp nettverk gjennom prosjektet og har brukt egne ressurser til å bidra til med-deltakernes suksess i aktiviteter.

Gode resultater i form av beståtte prøver, sikrede studieplasser eller praksisplasser, deltids- og fulltidsjobber var noe av kortsiktige målbare resultater. Vi følger opp vår målgruppe som nå har blitt aktive i vår organisasjon og se fremgang hos dem i tiden framover.

Om tiltaket

Vi hadde både digitale og fysiske aktiviteter. Det som fungerte bra med det digitale var at vi hadde flere ressurser i forhold til frivillige da alle kunne delta i det uansett bostedet. Det var lett tilgjengelig så lenge deltakerne har tilgang til data og internett.

Vi hadde et register av faste deltakere som ønsket påminnelser ved nye aktiviteter. Vi gjennomførte digital språkkafe 3-4 ganger i uken noe som deltakerne satte pris på da aktiviteten ga dem en slags kontinuitet med læring og øvelser.

Noe av chaptere/avdelinger har drevet med digitale norsktreningsaktiviteter særlig da vi hadde strenge smitterestriksjoner og viste seg effektive. Dog tekniske problemer var blant største utfordringer som har innimellom ført til mindre effektiv iverksettelse av aktiviteter.

Våre fysiske aktiviteter ga muligheter til mer livlige og personlige øvelser av norsk språk, førte til økt motivasjon og fungerte som avlastende midt i denne pandemien. Det krevde mer av våre ressurser i forhold til lokale, frivillige og læringsmateriell, og forlanget god planlegging med hensyn til smittevern, men var mest spennende ifølge deltakerne.

Tilbakemeldinger fra prosjektdeltakere

Det å gi tilbakemeldinger på norsk var en del av hver aktivitet, og er fritt for alle som ønsker å gi feedback eller forslag til forbedring. Generelt har vi fått gode kommentarer angående hovedaktiviteter, se vedlegg for dokumentasjon av konkrete tilbakemeldinger vi har fått.

Deltakerne i begge hovedaktiviteter angitt at de hadde gode opplevelser og var veldig fornøyde med å delta. De beskrev aktivitetene som gøye, lærerike, morsomme, spennende, nyttige, svært hjelpsomme og var hyggelige samlinger. De fleste har gitt gode feedback til våre frivillige som ledet de aktivitetene. De mente at norsktrenere og språkkafe-fasilitatorer/tilretteleggere var hyggelige, lett å snakke med, gode lyttere, sikret god tilrettelegging av aktiviteter, var stimulerende, hadde fine presentasjoner spennende og aktuelle temaer/innhold, svarer på spørsmålene, var tålmodige og meget dyktige.

De fleste ønsket å delta igjen i videre samlinger. Det har kommet fram at de som manglet ressurser til å lære/øve grunnet tid, mulighet eller økonomi verdsatte våre hovedaktiviteter da det var gratis, lett tilgjengelige, godt tilrettelagte, dekket alle norsknivåer særlig for de nybegynnerne, var inkluderende og inspirerende.

Organisering, samarbeid og økonomi

FHS - Norsktreningsprogram (NTP) ble gjennomført lokalt ved ulike FHS-avdelinger eller chaptere: Asker, Bærum, Bergen, Digital, Halden, Oslo og Vestfold.

Deltakerne har registrert seg digitalt som medlem av fysisk FHS-chapter som er nærmest bostedet sitt, eller i vårt digitale chapter dersom det ikke finnes fysisk chapter i nærområdet. Alle registrerte fikk varsler om nye arrangementer gjennom e-post og vår Facebook-side.

FHS - Norsktreningsprogram ble gjennomført fysisk eller digitalt annen hver uke. FHS - Språkkafe (digitalt) ble gjennomført 3-4 ganger i måneden i snitt mens FHS - Den fysiske språkkafeen ble gjennomført hver lørdag på vårt kontor i Oslo fra kl.12 til kl.16.

FHS - NTP og FHS - Språkkafe (digitalt og fysisk) ble henholdsvis ledet av frivillige norsktrenere og frivillige språkkafe-fasilitatorer. Temaer til aktivitetene ble bestemt av chapter-ledere ut fra interesse blant deltakerne og relevanse til prosjektets formål.

Våre prosjekt-koordinatorer har gitt kontinuerlig veiledning til alle chapter-ledere.

Prosjektledelse har hatt overordnet ansvar for prosjektet. Våre eksisterende nettverk har hjulpet oss med å promotere våre aktiviteter særlig Radio InterFM 105.8 og Catalysts Norway.

Frivilliginnsats ved dette prosjektet forblir ulønnet. Styret i FHS ønsker å bidra til tiltakene som gagner hele norske samfunnet uten noe form for økonomiske gevinster. Vi fremmer denne tanken ved rekruttering av våre frivillige og prosjektets koordinatorer. Samtidig er vi også klar over at omfattende og langvarige prosjekter som dette forutsetter nok ressurser og utstyr for å lykkes, dermed har vi benyttet tilskuddsmidler fra IMDi for å sikre at våre planer å hjelpe målgruppen ved prosjektet skal realiseres.

Vi måtte bruke organisasjons andre inntekter til å dekke noe utgifter, samt redusere produksjon av læringsmateriell. Mindre behov for flere læringsmateriell var også resultat til økt fysisk gjennomføring av de fleste aktivitetene da vi hadde mulighet til å gjenbruke materiell vi allerede hadde produsert. Totalt sett klarte vi å utføre hovedaktivitetene innenfor budsjettramme vi har satt for prosjektet med minimal justering.

Slik kommer du i gang

 • Det er først og fremst viktig å sikre en god plan gjennom en prosjektbeskrivelse utarbeidet av prosjektledelse i samarbeid med ressurspersoner, frivillige, og målgruppen. Gjennom dette sikres det at prosjektet fanger opp behov for aktiviteter blant potensielle deltakere, ressurser i form av tid, kompetanser og kvalifikasjoner blant de som skal styre eller gjennomføre aktiviteter.
 • For frivillige organisasjoner som oss er det viktig å sørge for stimuleringstiltak for personer som skal engasjere seg selv i frivilligarbeidet slik at det blir kontinuitet i prosjektet og slik at frivillige får også gode opplevelser, læring og motivasjon til å fortsette med innsatsen og invitere flere til å bidra. Stimuleringstiltak kan være i form av gratis matbit og drikke i hver økt, små gaver, seminarer eller kurs, og/eller mulighet til å utvikle gjennom tildelt ansvar.
 • Videre er det nødvendig med tekniske utstyr, læringsmateriell, nødvendige programvarer, og her lønner det seg å utforske bærekraftige løsninger.
 • Samarbeid med andre organisasjoner kan gi synergistisk effekt som gagner prosjektet og gi flere utbytter til målgruppen.
Les mer om FHS Norge her: 
www.fhsnorge.org
www.facebook.com/fhs.org.no
www.instagram.com/fhs.norge

Kontakt: 

Navn: Sallie Ria Delos Santos Malayan

Stilling og arbeidssted: Styrets leder i Det filippinske hjelpesamfunn i Norge - FHS

Telefon: +4748479804

E-post: srmalayan@fhsnorge.org eller info@fhsnorge.org

 

Fant du det du lette etter?