Forebygge kjønnslemlestelse og styrke foreldrerollen blant minoriteter

Tverrkulturell Helseinfo (THI) jobber for at jenter og kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse får  informasjon om helsehjelp, foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge. Ved å forebygge bidrar tiltaket til å styrke likestilling.

Oppsummering

 • Utfordring:

  • Anslagsvis 17 300 jenter og kvinner i Norge kan ha blitt utsatt for kjønnslemlestelse før de kom til landet, ifølge Nasjonalt Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress (NKVTS).
  • En betydelig andel kommer fra Somalia, Sudan, Etiopia, Eritrea, Gambia og bor spredt over hele Norge.
  • Kvinnene har en rekke fysiske plager og har økt risiko for angst, depresjoner og posttraumatiskstressforstyrrelse.
  • Mange kvinner etterlyser konkrete behandlingstilbud, både fysisk og psykisk helsetilbud, og strever med å finne frem i helsevesenet.
  • Kjønnslemlestelse er tabubelagt tema og mange gruer seg til å snakke om det.

  Se film om tiltaket (engelsk tekst)

 • Tiltak:

  • Tverrkulturell Helseininfo formidler lett tilgjengelig informasjon om kjønnslemlestelse, dets skadelige virkninger og foreldrerollen på ulike språk via THIs nettside og en tilhørende Facebookside Tverrkulturell HelseinfoTverrkulturell Helseinfo
  • Organisasjonen avholder jevnlige fagseminar om kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner og foreldrerollen. THI samarbeider også tett med minoritetsorganisasjoner og helsevesenet for å nå til målgruppen og tilby hjelp
  • Kvinnene får informasjon om helsehjelp på sykehus og tilbud om samtaler med en lege og jordmor fra Sex og samfunn - Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Målgruppen får også økt kunnskap om foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge.
 • Resultat:

  I perioden 2016 -2022 hadde 207 kvinner fullført veilederkurs i regi av THI, og videreformidlet kunnskapen til 852 andre kvinner med bakgrunn fra land hvor kjønnlemlestelse forekommer. Totalt har tiltaket nådd over 1600 personer.

  Mange prosjektdeltakere utrykker at de opplevde å bli respektert, inkludert og har fått et større engasjerte om temaet etter kursene. Flere av kvinnene ønsket også å videreformidle kunnskapen til sine medsøstre og familiemedlemmer i hjemlandet.

Sist oppdatert: 15. juni 2023

Styremedlem THI Eman Hassan Mahmoud

Mål og målgruppe

Tiltakets overordnede mål er å bidra til at ingen jenter bosatt i Norge utsettes for kjønnslemlestelse og kvinner som er utsatt for dette inngrepet får nødvendig informasjon og tilbud om helsehjelp, inkludert psykoseksuel behandling. THI bidrar til at denne skadelige skikken utryddes i tråd med Strategi mot skadelig skikker (2019–2023).

Målgruppen for tiltaket er jenter, kvinner og menn med bakgrunn fra land som praktiserer kjønnslemlestelse.

Om tiltaket

THI jobber for nå kvinnene som er blitt utsatt for kjønnslemlestelse med relevant informasjon og veiledning. Flere av disse har også behov for kunnskap om foreldrerollen i Norge og vold i nære relasjoner. (Avsnittet skal gi leseren mer info om tiltaket)

Organisering, samarbeid og økonomi

Prosjektet ledes av THIs daglige leder Wolela Haile, som var tidligere rådgiver i Helsedirektoratet og medlem av Kompetanseteamet. Hun er også initiativtaker og leder for Helsefestivalen i Oslo siden 2019. Haile har ledet prosjektet siden 2016 og har ved flere anledninger fått gode tilbakemeldinger fra deltakere og samarbeidspartnere. Styremedlemmer og frivillige bidrar også i arbeidet.

THI samarbeider med Sex og samfunn, NKVTS, samt behandlingsinstitusjoner for kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse. THI har også etablert samarbeid med en psykiater og en psykiatrisk sykepleier med afrikansk bakgrunn. (Avsnittet skal gi leseren mer info om organisering, økonomi og evt. samarbeidspartnere)

Slik kommer du i gang

 • Inngå samarbeidsavtaler med minoritetsorganisasjoner, trossamfunn, helsefagpersoner og andre frivillige organisasjoner.
 • Trykk informasjonsmateriale om kjønnslemlestelse på ulike språk, gjerne med quiz.
 • Rekrutter deltakere til veiledningskurs, temakvelder og informasjonsmøter. Deltakere kan rekrutteres i samarbeid med Voksenopplæringssentre, helsesøstre og minoritetsforeninger. Sosiale medier fungerer også godt som en kanal for rekruttering og formidling av informasjon.
 • Gjennomfør seminar, veiledningskurs eller informasjonsmøte om et tema du brenner for.
 • Del erfaringer og kunnskapen på nett- og facebook-sider.

Kontaktinformasjon

Navn: Wolela Haile

Stilling og arbeidssted: Daglig leder for Tverrkulturell Helseinfo (THI)

Telefon: 936 01 948

E-post: wolela@tverrkulturellhelse.info

Nettside: https://tverrkulturellhelse.info/

Facebook: https://www.facebook.com/TverrkulturellHelseinfo2/

Fant du det du lette etter?