Foreldrestøttelinjen - støtte til foreldre og omsorgspersoner fra Øst-Europa

Voksne for barn tilbyr rådgivnings- og veiledningstjenesten «Foreldrestøttelinjen» til foreldre og omsorgspersoner som har spørsmål om oppdragelse, foreldrerollen, psykisk helse og oppvekstsvilkår.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Mange foreldre opplever at det norske samfunnet er utfordrende å forholde seg til. Synet på offentlige myndigheters rolle i barnas oppvekst skiller seg fra det mange har erfaring med fra hjemlandet. Manglende informasjon om hva som forventes av dem som foreldre i Norge blir til hinder for en god familieintegrering. Mange sliter med å få den hjelpen de trenger, på grunn av manglende kunnskap om eksisterende tilbud, men også som følge av fordommer, manglende tillit og lavt språknivå. Flere spør om barnevernet - spørsmål de ikke tør å stille til det offentlige hjelpeapparatet i frykt av at det kan få følger for foreldreansvaret.

 • Tiltak:

  Voksne for Barn tilbyr rådgivnings- og veiledningstjenesten «Foreldrestøttelinjen» til foreldre, omsorgspersoner og andre voksne som har spørsmål om oppdragelse, foreldrerollen, psykisk helse og oppvekstsvilkår. Foreldre og omsorgspersoner kan kontakte organisasjonen via telefon, Facebook eller e-post og få informasjon på sitt morsmål. De som henvender seg, kan være anonyme og får en individuell veiledning. Alle henvendelser besvares av frivillige rådgivere på polsk, litauisk, ukrainsk, russisk, norsk og eventuell engelsk.

 • Resultat:

  Foreldre som er i kontakt med Voksne for Barn opplever at det er enklere å ta kontakt med frivillige organisasjoner enn å henvende seg til det offentlige. Å kunne ta kontakt på sitt eget språk og være anonym, er av stor betydning for dem som tar kontakt og skaper tillit og trygghet.
  Tilbudet bidrar til at foreldre og foresatte får nødvendig kunnskap, økt tillit til offentlige tjenester og bedre integrering i det norske samfunnet. Tiltaket bidrar også til mer åpenhet og forståelse for psykisk helse.

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Se flere eksempler tagget med

Frivillige organisasjoner
Voksne for barn - blid dame

Mål og målgrupper

Målet med tiltaket er å fremme psykisk helse, forebygge psykiske problemer, heve den kollektive bevisstheten om godt foreldreskap, og øke tilliten til norske hjelpeinstanser hos østeuropeiske foreldre.

Om tiltaket

Gjennom diskusjoner, samtaler og informasjon om foreldrerollen, bidrar tiltaket til kunnskapsformidling og holdningsendringer vedrørende barn, godt foreldreskap, den norske oppdragelsesmodellen og det offentliges rolle. I tillegg genererer tiltaket kunnskap om hva foreldrene selv vurderer som utfordrende med å oppfostre sine barn i Norge, hva de trenger av kunnskap for å være gode foreldre i et nytt land, og hva som skal til for å kunne søke eller ta imot hjelp fra det offentlige.

Voksne for Barn inviterer polske, ukrainske, litauiske, russiske og russisktalende familier og til dialog og gir dem mulighet til å medvirke og å bli hørt. Tiltaket gir muligheter til å diskutere ulike problemstillinger og formidle informasjon på en måte som er tilpasset målgruppen. Dette bidrar til færre misforståelser og kulturkollisjoner.

Organisering, samarbeid og økonomi

Prosjektansvarlig har det praktiske ansvaret for oppfølging av Foreldrestøttelinjen, organisering av dialogseminarer og direktesendinger, tilpasning og oversettelse av materiell, rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige.

 

Frivillige med østeuropeisk bakgrunn bidrar i gjennomføringen av tiltaket og har oppgaver knyttet til rådgivnings- og veiledningstilbudet, men også i forbindelse med produksjon av materiell, annonsering, markedsføring og gjennomføring av andre aktiviteter.

 

Organisasjonen får støtte til de forskjellige aktivitetene fra Helsedirektoratet, IMDi og Bufdir.

 

Målgruppene er foresatte og omsorgspersoner i Norge som snakker polsk, ukrainsk, litauisk, ukrainsk og russisk.

Slik kommer du i gang

 • Undersøk behovet hos målgruppen
 • Rekrutter frivillige med relevant utdanning og erfaring
 • Organiser arbeidsplass, utstyr og opplærings- og fagmateriell
 • Gi de frivillige opplæring og følg dem opp
 • Planlegg åpningstider for rådgivningstilbudet
 • Lag en liste over vaktrådgivere og oppgavefordeling
 • Arranger fagmøter for frivillige slik at de øker sin kompetanse og utveksler erfaringer. Etabler kontakter blant målgruppen og med ulike samarbeidspartnere
 • Annonser og markedsfør tilbudet
 • Produser og spre aktuelt veiledningsmateriell
 • Planlegg og gjennomfør arrangementer

Lenker

www.vfb.no

https://www.facebook.com/foreldrestottelinjen

https://www.instagram.com/foreldrestotte/

905 70 575 (litauisk og russisk)

96725731 (ukrainsk)

476 82 571 (polsk)

Veiledning er tilgjengelig hver tirsdag kl. 16-19, og hver onsdag kl. 10-12.

Det er mulig å og bestille en veiledningssamtale via SMS/e-post.

Kontaktinformasjon

Navn: Alina Wiese

Stilling og arbeidssted: Fagkoordinator i Voksne for Barn

Telefon: 96660193

E-post: alina.wiese@vfb.no

Fant du det du lette etter?