YrkesKomp – opplæring og kompetanseheving innen yrkesfag

YrkesKomp er et samarbeidsprosjekt i Drammen kommune. Her får innvandrere med liten eller ingen formalkompetanse opplæring innen bygg- og anleggsfag, eller restaurant- og matfag.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Flyktninger med liten eller ingen formalkompetanse og begrensede norskkunnskaper kan ha vanskeligheter med å få varig tilknytning til arbeidslivet.

 • Tiltak:

  En modell for yrkesfaglig opplæring som består av kartlegging, yrkesutprøving, deltakelse på læringsverksted på videregående skole, utplassering i bedrift og ansettelse.

 • Resultat:

  Flere får kompetanse som møter arbeidsmarkedets behov.

  Deltakere får et opplæringsbevis som kan brukes videre i jobbsøking og som utgangspunkt for formalisering av kompetansen.

  Mulighet for varig tilknytning til arbeidslivet.

Sist oppdatert: 20. februar 2023

Illustrasjon yrkeskompetanse

Mål og målgruppe

Målet er at innvandrere som har behov for mer kompetanse og opplæring innen en bransje eller fagretning kommer ut i arbeidslivet.

Målgruppe:

 • Flyktninger med lite eller ingen formalkompetanse (under 9- års grunnskole).
 • Flyktninger som har arbeidserfaring innen praktiske yrker fra hjemlandet. Dette er ikke et absolutt krav - motivasjon og egnethet er viktigst.
 • De som har lite utbytte av ordinær klasseromsundervisning i både norsk og andre fag. Det er ingen krav til grunnskole eller norskferdigheter.

Om tiltaket

Modellen som Drammen kommune har utviklet består av følgende punkter:

 • Kartlegging

Flyktningtjenesten og NAV finner aktuelle kandidater til YrkesKomp og kartlegger kompetansen deres. Kartleggingen omfatter antall års utdanning, omfang av kompetanse, arbeidserfaring og norskferdigheter.

Drammen kommune tenkte i utgangspunket at det var absolutt nødvendig med tidligere arbeidserfaring, men forsto etterhver at motivasjon og egnethet var enda viktigere. Dermed begynte de å inkludere deltakere som var svært motiverte, men som ikke nødvendigvis hadde relevant erfaring.

Prosjektleder forteller også at det er viktig å vurdere eventuelle hindre for deltakelse. For eksempel om det er oppgaver personen ikke kan utføre, som tunge løft, eller om det er begrensninger knyttet til familiesituasjon eller reisevei.

 • Yrkesutprøving

Formålet med yrkesutprøvingen er å finne ut om kandidaten har kompetanse å bygge videre på. For de som ikke har relevant erfaring, vurderes egnethet og motivasjon til yrket.
En faglærer snakker med kandidatene og kartlegger hvilke områder av faget deltakeren behersker og basert på dette blir de tildelt arbeidsoppgaver.

Deltagerne prøver ut yrket i to til tre uker slik at faglæreren kan vurdere nivået på deltakers kompetanse og egnethet for faget. Yrkesutprøvingen fører til praksisplass om kandidaten passer og trives med oppgavene.

 • Opplæring på læreverksted på videregående skole

Opplæringen på læreverkstedet er basert på yrkesutprøvingen. Faglærer gjør en vurdering på hvilke områder deltakeren skal ha mer opplæring i og gjør justeringer underveis. Noen ganger finner de ut at deltakeren bør endre fagretning, for eksempel fra tømrerfag til betong og jernbinding. Det er viktig å finne deltakernes styrker, og vurderer hvilke områder som passer best for den enkelte. I tillegg tilpasser faglærer opplæringen etter hva slags kompetanse bransjen etterspør. Deltakerne har også fått mulighet til å ta ulike sertifiseringer, som for eksempel varmearbeid eller stillasbygging.

I opplæringsperioden er deltakeren tre dager på læreverksted og to dager på norskopplæring. I tillegg kommer en norsklærer på læreverkstedet noen timer per uke for å gi praktisk norskopplæring som er relevant for aktivitetene på læreverkstedet. Opplæringen kan ta alt fra en til seks uker og faglæreren vurderer når deltakeren er klar for utplassering i bedrift.

 • Utplassering i bedrift

Etter at opplæringen er ferdig finner faglærer og veileder i NAV aktuelle bedrifter for utplassering.  I noen tilfeller har prosjektet hatt kontakt med en bedrift i forkant, slik at bedriften kan si noe om hvilke ferdigheter de ønsker at deltakeren skal ha. Ved behov kan arbeidsgiver kontakte faglærer dersom deltakeren trenger mer opplæring i læreverkstedet før deltakeren kommer tilbake. Det er også kontakt med arbeidsgiver underveis, og deltaker følges opp. Når deltaker har vært utplassert i noen uker, hører man med arbeidsgiver om det er muligheter for ansettelse. Kanskje har deltakeren behov for noe mer opplæring, og noen ganger kan det være aktuelt å endre utplasseringsbedrift.

 • Ansettelse

Det erkontinuerlig dialog mellom kommunen og bedriftene om mulighet for at deltageren kan ansettes. Noen ganger er det aktuelt med lønnstilskudd fra NAV for å sikre ansettelse. Drammen kommune forteller at det er viktig å følge opp deltaker og bedrift også etter at personen er ute i jobb. I flere tilfeller lager de en plan sammen med deltaker om fremtidsmuligheter for å ta fagprøve og melde seg som praksiskandidat.

Opplæring i bedrift er en viktig del av metoden fram til varig tilknytning til arbeidslivet. Foto: Avia.

Organisering og samarbeid

YrkesKomp er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom Viken fylkeskommune, NAV Vest-Viken, Åssiden videregående skole avd. OPUS (voksenopplæringen), Drammen kommune (flyktningtjenesten og norsksenteret) og NAV Drammen.

Det er tilskuddsmidler fra IMDi som finansierer ordningen og et av målene i prosjektet er å få metoden inn i kommunens ordinære drift. Kostnadene er i hovedsak knyttet til å lønne faglærere og norsklærere.

 

Slik kommer du i gang

 • Inviter aktuelle parter til å drøfte muligheten for å etablere YrkesKomp.
 • Finn ut hvilke bransjer som har behov for arbeidskraft.
 • Sjekk ut om det er kandidater som kan være aktuelle for bransjene.
 • Avklar roller og hvem som har ansvar for hva.
 • Det kan være lurt å ha en koordinator som har hovedansvaret for informasjonsflyt mellom partene, oppfølging av deltakere mm.
 • Kontakt Drammen kommune for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

camilla.jpg

Navn: Camilla Gunnerud

Stilling og arbeidssted: Integreringskoordinator/seniorrådgiver, NAV Vest-Viken

Telefon: 482 61 242

E-post: camilla.gunnerud@nav.no

 

Duli 1.jpg

Navn: Duli Axhami

Stilling og arbeidssted: Integreringskoordinator, NAV Drammen

Telefon: 924 19 275

E-post: duli.axhami@nav.no

 

Fant du det du lette etter?