Informasjon om covid-19 tilpasset eldre med innvandrerbakgrunn

Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har laget informasjonsmateriell om korona, tilpasset den eldre delen av innvandrerbefolkningen.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Det kan være vanskelig å nå ut til eldre med innvandrerbakgrunn med informasjon om covid-19 og stadig nye tiltak. Det er et ressurskrevende arbeid med mange hensyn å ta, for eksemple hvordan finne gode informasjonskanaler. 

  Oversettelser til urdu og arabisk har vært særlig utfordrende fordi disse språkene endrer mening ved kun små justeringer av fontstørrelse.

 • Tiltak:

  Prosjektet har laget  filmer og  informasjonsbrosjyrer på urdu, polsk, somali, arabisk, vietnamesisk og bosnisk samt norsk og en tilhørende veileder på norsk. De har også formidlet informasjonstiltakene via ulike nettverk.

 • Resultat:

  Effekten av tiltaket er at informasjonsmateriell er oversatt til seks ulike språk og tilpasset eldre og dermed bidratt til at flere eldre innvandere har fått viktig informasjon.

  Gjennom prosjektet har de opparbeidet stadig mer kunnskap om hvordan man best mulig kan nå ut til denne målgruppen.

Sist oppdatert: 21. mars 2023

Samarbeidspartnerne i prosjektet er Aldring og helse, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Helseetaten i Oslo kommune, Lærings- og mestringssenteret Vestre Viken, Bydelsmødre Norge, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), NAJIB Helseorganisasjon, Moskeen Masjid Abu-Bakr Drammen, Somalisk Kultur Forening og Kulturkonsulenten AS.

Mål og målgruppe

Målet har vært å lage informasjonsmateriell om korona. Og målgruppen er eldre med innvandrerbakgrunn.

Tekstene er tilpasset landbakgrunn. Det er også tatt i bruk mye visuelt informasjon som er egnet for målgruppen.

Prosjektet får stadig tilbakemeldinger om at helsearbeidere og frivillige som er i dialog med målgruppen også har nytte av informasjonsmateriellet.

Om tiltaket

Prosjektet har laget informasjon som er tilpasset eldre innvandrere og deres pårørende. De har tatt utgangspunkt i myndighetenes informasjon om korona for å øke forståelsen av fakta, og bidra til at folk følger retningslinjene under pandemien. Tema som omhandler helsekompetanse, smittevern, familie og sosial kontakt samt aktivitet i hverdagen er særlig vektlagt.

Kontakt med frivillige organisasjoner som driver oppsøkende virksomhet mot eldre og som sprer helseinformasjon har vært viktig. Nasjonalforeningen for folkehelsen har samarbeidet med NAJIB helseorganisasjon, som jobber med det somaliske miljøet i Viken og Bydelsmødre i Oslo. Der har alle innvandrerbakgrunn og jobber med brobygging mellom offentlige myndigheter og lokalsamfunnet.

Innspill fra mange aktører i prosessen har bidratt til å utvikle informasjonsmateriellet.

Gjennom et  kommunikasjonsfaglige samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og Helse utviklet de nyttige verktøy for informasjonsarbeid til målgruppen. Oslo kommune har også bidratt med fagfolk innen migrasjonshelse.

I arbeidet med å lage materiell på flere språk har Kulturkonsulenten bidratt med kulturell kompetanse på tekstene og oversettelser. Materiellet er utviklet på urdu, arabisk, polsk, bosnisk, vietnamesisk, somali og norsk. De utvalgte arbeidsområdene bidrar til god informasjon om helsemessige og sosiale konsekvenser under koronapandemien.

Organisering og samarbeid

Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og Helse opprettet en prosjektgruppe med en prosjektleder.. De tok kontakt med ulike miljøer med spesialkompetanse og opprettet arbeidsgrupper. Tilskudd fra IMDi har blant annet gått til Kulturkonsulenten AS for filmproduksjon, kulturtilpassede tekster og oversettelser. Noe har også gått til Headspin for grafisk arbeid i alt skriftlig materiale.

Slik kommer du i gang

Det første som er viktig er å oppdage et informasjonsbehov for en spesiell målgruppe.  Nasjonalforeningen for folkehelsen fant ut at det manglet informasjon om korona på flere språk for eldre gjennom arbeidet med den frivillige koronalinjen,  som var driftet av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Sanitetskvinnene og LHL på oppdrag  fra Helsedirektoratet i mars-juni.

Finansiering er også viktig. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og Helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen samarbeidet om smitteverninformasjon på ulike språk våren 2020. De hadde dermed muligheten om å søke IMDis midler om å videreføre arbeidet.

Et samarbeid på tvers av organisasjoner krever en prosjektleder. Det er Rita Weum fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse som leder informasjonsarbeidet. Da hun begynte arbeidet sjekket hun oversikten over andre prosjekter som hadde fått midler fra IMDi og kontaktet de som jobber med samme målgruppe.

Det er også viktig med nettverksbygging med personer i ulike fagmiljøer og foreninger. Blant annet jobbet prosjektleder med å finne ressurspersoner hos FHI, OsloMET, internt i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Oslo kommune. Gjennom god ledelse ble det etablert arbeidsgrupper, og laget en oversikt over økonomien i prosjektet. Det er viktig å kartlegge hvilke utgifter man har og hvem som jobber frvillig.

Vedlegg

Nasjonalforeningen for folkehelsen om demens og korona

Tilpasset informasjon om koronaviruset på seks språk - Aldring og helse

Nyhetssak om korona og eldre innvandrere- Aldring og helse

Kontaktinfo

Rita Veum.jpg

Navn: Rita Weum
Stilling og arbeidssted: Prosjektleder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Telefon: 91 82 22 97
E-post: rita.weum@aldringoghelse.no

 

Fant du det du lette etter?