Intensivt opplæringsløp for innvandrere med høyere utdanning

Voksenopplæringssenteret i Bærum driver yrkesrettet opplæring i norsk og arbeidslivskunnskap for innvandrere med høyere utdanning og arbeidserfaring. Tiltaket skal styrke deltakernes norskferdigheter og introdusere dem for aktuelle yrkesveier.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Mange innvandrere har medbragt høy kompetanse i form av utdanning og/eller arbeidserfaring. Det er viktig å tilby disse et tilpasset opplæringsløp slik at veien til et kvalifisert arbeidsliv blir raskere.

 • Tiltak:

  Deltakerne tilbys norskopplæring i snitt 15 timer i uken, i kombinasjon med arbeidspraksis 2 dager i uken gjennom halve semesteret. Kursene går over ett semester og forventet progresjon er A1-A2, A2-B1 og B1- B2. Kursene bygger på hverandre. I tillegg får deltakerne undervisning i arbeidslivskunnskap med kompetansekartlegging, yrkes- og karriereveiledning.

 • Resultat:

  Norskprøver viser at norskferdighetene etter gjennomført opplæring ligger over landsgjennomsnittene. Resultater i form av overgang til relevant jobb og/eller videre utdanning må anses som svært gode.

Sist oppdatert: 30. mars 2020

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Lære norsk, Ut i arbeid
Bilde fra Bærum

Mål og målgruppe

Målet med tiltaket er å bedre progresjon og resultater i norskopplæringen, samt styrke kompetansen om norsk arbeidsliv.

I tillegg styrkes kompetansen om yrkesveier hos innvandrere med medbragt kompetanse i form av (høyere) utdanning og arbeidserfaring.

Målgruppen er voksne innvandrere, både flyktninger og arbeidsinnvandrere med rett og plikt til opplæring. Deltakerne som tas inn på disse kursene skal ha kort botid i Norge, ha skolelært engelsk og være spor 3 deltakere.

Innvandrere med høyere utdanning har gjerne god studieteknikk og sterk motivasjon for å lære norsk og komme raskt ut i et kvalifisert arbeidsliv. Målet er at innvandrere i denne gruppen skal kunne oppnå B2-nivå i norsk i løpet av rett-og-plikt-perioden eller i løpet av introduksjonsstønadsperioden. Dette forutsetter et opplæringsløp som tilrettelegges spesifikt for denne gruppen.

Bilde fra Bærum
Voksenopplæringssenteret i Bærum har utviklet og driver yrkesrettet opplæring i norsk og arbeidslivskunnskap for innvandrere med høyere utdanning og arbeidserfaring.

Om tiltaket

Voksenopplæringssenteret i Bærum har utviklet og driver helhetlig og intensiv opplæring i norsk på en måte som inkorporerer relevant arbeidslivskunnskap og praksis innen flere yrkessektorer. Det gis norskopplæring på tre nivåer; A1/A2, B1 og B2. Det satses særlig på å få så mange deltakere som mulig opp på B1-nivå på kortest mulig tid ved hjelp av ulike strategier og læremidler. Norskopplæringen med arbeidslivskunnskap er i snitt 15 timer per uke, så her må det også påregnes stor egeninnsats.

Organisering og økonomi

Voksenopplæringssenteret i Bærum har utviklet og gjennomfører tiltaket. Bærum er en stor kommune med mange innvandrere i målgruppen. Dette er en forutsetning for å få til hensiktsmessig inndeling i - og størrelse på - undervisningsgrupper («klassestruktur»). Konjunktursvingninger og endringer i arbeidsmarkedet gjør likevel at rekruttering til kursene gjennom markedsføring og økt samarbeid vil bli stadig viktigere.

Et variert arbeidsmarked gir grunnlag for å få til relevante opplegg for arbeidspraksiser. Voksenopplæringssenteret samarbeider tett med både kommunale og private aktører i nærområdet. De benytter egne praksiskoordinatorer i arbeidet med å matche deltaker og arbeidsgiver. 

IMDis vurdering

 • Tiltaket svarer godt på behov og mål for kvalifisering av innvandrere med høyere utdanning.
 • Tiltaket har mål for norskopplæringen knyttet til progresjon og sluttresultat.
 • Tiltaket gir resultater i form av norskferdigheter – dokumentert gjennom norskprøvene og med resultater langt over landsgjennomsnittene.
 • Tiltaket gir resultater i form av overgang til relevant jobb (eventuelt videregående skole) for stort sett alle deltakere de siste årene. 

Om vurderingen

IMDis kvalitetssikring av god praksis er basert på systematiske vurderinger etter gitte kriterier. Kriteriene er:

 • Resultater – hvilke resultater gir praksisen?
 • Beskrivelser – er praksisen godt beskrevet?
 • Økonomi – hva kreves av ressurser for å gjennomføre praksisen?
 • Overførbarhet – er det mulig å gjennomføre praksisen andre steder?   

Perspektivet om kunnskapsbasert praksis ligger til grunn for IMDis arbeid med god praksis. Det innebærer at praksiser blir vurdert ut ifra: Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap.

IMDis arbeid med god praksis bygger på Rambølls rapport Modell for identifisering og formidling av god praksis.

Lenker

Kontaktinformasjon

Navn: Maria Reistad

Stilling og arbeidssted: Avdelingsleder, Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret

Telefon: 90 64 41 08, 67 50 67 50

E-post: maria.reistad@baerum.kommune.no

Navn: Linn Grimstad-Nielsen

Stilling og arbeidssted: Rektor, Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret

Telefon: 47 25 76 40

E-post: linn.grimstad-nielsen@baerum.kommune.no

Fant du det du lette etter?