Jobbmatch – bruk av nettbrett og karriereveiledning

I Sandefjord har elever i introduksjonsprogrammet fått tilbud om digital undervisning, karriereveiledning og tilbud om arbeidsopphold hos en bedrift. Målet er rask progresjon i språkopplæringen og raskere overgang til jobb eller utdanning.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Det har vært en utfordring å lage gode kombinasjonsløp når elever er i arbeidspraksis og borte fra klasseromsundervisningen.

 • Tiltak:

  Jobbmatch er et undervisningsopplegg som tar i bruk digitale verktøy og metoder ved hjelp av nettbrett. Dette kombineres med karriereveiledning og arbeidsretting av norskopplæringen.

 • Resultat:

  Jobbmatch har gitt gode resultater for deltakerne. Elevene har enten fortsatt med høyere utdanning, kommet i jobb, eller startet i videregående skole kombinert med deltidsjobb.

Sist oppdatert: 30. mars 2020

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Lære norsk, Introduksjonsprogram
Illustrasjon Jobbmatch

Mål og målgruppe

Målet er økt arbeidsdeltakelse for innvandrere som ønsker seg jobb der høy formalkompetanse er et krav, eller for innvandrere som vil mestre et utdanningsløp som vil lede til jobb som krever høy formalkompetanse.  

Etter å ha gjennomført Jobbmatch skal deltakerne ha en plan for jobbetablering som inneholder milepæler, behov for kompetanseheving og tidsangivelser.

Målgruppen er elever som er på spor 3 i introduksjonsprogrammet. De skal også enten ha bestått B1, eller kartlagt og vurdert til å klare B1 i før oppstart av kurset.

Om tiltaket

I Jobbmatch tilrettelegges norskopplæringen for rask progresjon ved hjelp av digitale undervisningsopplegg. Undervisningsplan for spor 3 B1 blir fulgt.

Læreren bruker digitale verktøy. Alle deltakerne disponerer hver sitt nettbrett som undervisningen og oppfølgingen foregår gjennom. Elevene har blant annet gjennomført oppgaver med programmet «Bookcreator», som gir mulighet for både skriftlig, muntlig og billedbasert fremstilling. Digital undervisning tilrettelegger for oppfølging av elever som er i praksis, og gjør det enklere med individuelt tilpasset undervisning.

Gjennom arbeidsrettet norskopplæring har deltakerne fått innføring i arbeidslivets spilleregler, HMS, samt kunnskap om høyskoler og universiteter i Norge. Deltakerne får tilbud om kort opphold i en bedrift – en «jobbsmak». Å få prøve seg på en relevant arbeidsplass gir den enkelte et bedre beslutningsgrunnlag for når valget om videre utdanning eller jobb skal tas. 

Bilde fra Sandefjord
Jobbmatch har gitt gode resultater for deltakerne.

Elevene har også fylt ut et online karrierekartleggingsverktøy - VIP 24. I etterkant av utfyllingen fikk de veiledning av en jobbkonsulent med sertifisering i VIP 24. Det trengs god tid til denne type veiledning – som gjerne går over flere dager.

Det er utviklet en mal for digital læremappe som elvene bruker når de er i praksis. Digital læremappe gjør det lettere for elevene å få individuell oppfølging, og knytter norskopplæringen opp mot arbeidspraksisen.  

Jobbmatch innebærer at deltakerne får en kombinasjon av individuell karriereveiledning og undervisning i grupper. Gruppen samles to dager per uke, de tre andre dagene har de fulgt ordinær undervisning i klassen eller vært i praksis. Kommuner som ønsker å prøve ut tiltaket, bør vurdere om hele klasser bør delta i tiltaket. Når man plukker ut enkelte elever, kan det være utfordrende for disse elevene å skulle følge klassen og den digitale undervisningen parallelt.

Organisering og økonomi

Sandefjord Kommune kjøper deler av Introduksjonsprogrammet av Fønix AS. Fønix AS er en attføringsbedrift som leverer en rekke tjenester til NAV og bedriftsmarkedet. Fønix er gjennomføringsansvarlig for Jobbmatch, men prosjektet er godt forankret i Sandefjord kommune og NAV Integrering i Sandefjord.

Jobbmatch forutsetter at kommunen investerer i nettbrett. Sandefjord kommune har både brukt egne midler og fått prosjektmidler fra IMDi. Kommunen har videreført bruk av digitale undervisningsopplegg i sin ordinære drift på alle spor og nivå.

Resultat

 • Jobbmatch har gitt gode resultater for deltakerne. Elevene har enten fortsatt med høyere utdanning, kommet i jobb, eller startet i videregående skole kombinert med deltidsjobb.
 • Gjennom å bruke digitale verktøy i undervisningen får elevene bedre mulighet til å forberede seg hjemme. Forberedte elever gir økt motivasjon og raskere progresjon.
 • Det gir også bedre tid til faglige diskusjoner i klassen, i tillegg til bedre oppfølging av eleven når han eller hun er ute i praksis.  
 • Gjennom det digitale undervisningsopplegget har elevene blitt mer selvstendige, fått økt ansvarsfølelse og engasjement

IMDis vurdering

 • Bruk av digitale verktøy gir god fleksibilitet i undervisningen og mulighet til å følge undervisningen utenfor klasserommet, f.eks. når eleven er i praksis.
 • Det gir elevene mulighet til å jobbe mer selvstendig, samtidig som de får tett oppfølging av lærer (via digitalt verktøy eller i klasserommet).
 • Måten Jobbmatch kombinerer digital undervisning, arbeidsretting av norskopplæring og karriereveiledning på, gir gode muligheter for at deltakerne får økt motivasjon og økt forståelse for fremtidige muligheter for jobb eller utdanning.
 • Erfaringene Sandefjord kommune har fra Jobbmatch er godt dokumentert. Det er blant annet utviklet mal for digital læringsmappe som fremmer muligheten for god overføring til andre kommuner.  

Om vurderingen

IMDis kvalitetssikring av god praksis er basert på systematiske vurderinger etter gitte kriterier. Kriteriene er:

 • Resultater – hvilke resultater gir praksisen?
 • Beskrivelser – er praksisen godt beskrevet?
 • Økonomi – hva kreves av ressurser for å gjennomføre praksisen?
 • Overførbarhet – er det mulig å gjennomføre praksisen andre steder?   

Perspektivet om kunnskapsbasert praksis ligger til grunn for IMDis arbeid med god praksis. Det innebærer at praksiser blir vurdert ut ifra: Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap.

IMDis arbeid med god praksis bygger på Rambølls rapport Modell for identifisering og formidling av god praksis.

Lenker

Kontaktinfo

Navn: Hege Elsebutangen Nome

Stilling og arbeidssted: Driftssjef, opplæring Fønix AS

Telefon: 48 29 23 52

E-post: hege.elsebutangen.nome@fonix.as

Fant du det du lette etter?