Tverrfaglig helseteam gir god integrering

Stange kommune har etablert et eget tverrfaglig helseteam for flyktninger i introduksjonsprogrammet. Helhetlig oppfølging av deltakere med helseutfordringer og deres familier skal hindre frafall og styrke deres muligheter til utdanning og jobb.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Flere deltakere i introduksjonsprogrammet  har helseproblemer. De har lavere progresjon og faller ut av programmet før fullført kvalifiseringsløp.

 • Tiltak:

  Deltakerne blir tidlig grundig kartlagt og får tverrfaglig oppfølging av et helseteam. Programinnhold tilpasses den enkelte. Hele familien er i målgruppen for den helhetlige og tette oppfølgingen. Foreldre får foreldreveiledning parallelt med tilbud om ulike barne- og ungdomsgrupper.

 • Resultat:

  Flyktninger med helseutfordringer får økt sin deltakelse i introduksjonsprogrammet og flere får gjennomført sine kvalifiseringsløp mot arbeid og utdanning. Resultatet er at flere får bidra med sine ressurser og kompetanse på det norske arbeidsmarkedet, i tillegg til økt deltakelse i det lokale samfunnslivet. 

Sist oppdatert: 22. januar 2020

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Introduksjonsprogram, Helse og trivsel
Deltakere i introduksjonsprogrammet i Stange kommune

Om tiltaket

Stange kommune i Innlandet har opprettet et eget «helseteam». Gjennom tidlig kartlegging avdekkes helseutfordringer. Kommunen kan dermed lettere tilrettelegge for individuelle introduksjonsprogram og skreddersøm. Helhetlig arbeid med målgruppen sikres gjennom en skriftlig samarbeidsrutine. Det blir innhentet samtykke fra deltakeren for å kunne koordinere de ulike tjenestene og oppfølgingen starter allerede før flyktningene blir bosatt.

Det tverrfaglige samarbeidet fortsetter gjennom hele introduksjonsprogrammet – og lenger ved behov. Foreldreveiledning/ ICDP-kurs og parallelle barne- og ungdomsgrupper forebygger negativ sosial kontroll, og styrker familien som helhet. Kulturformidlere brukes aktivt som brobyggere og kulturoversettere. Kulturformidlerne er gjerne tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet og er fast ansatt, eller de ansettes på timebasis ved behov. 

Deltakere har siden mai 2019 hatt internpraksis to dager per uke hos flyktningetjenesten i Stange. De har hatt opplæring i forskjellige temaer. På det første bildet ser vi hele gjengen samlet, til høyre aktiviteter på kjøkkenet.

Organisering og økonomi

Flyktningtjenesten, voksenopplæringen, helsesykepleier, flyktningelege og psykologer er samlokalisert. De sitter under samme tak og har jevnlige samarbeidsmøter.

Flyktningetjenesten disponerer hele integreringstilskuddet og pengene forvaltes i et eget fond. Stange kommune har også egne ansatte som skriver søknader om Tilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker, og også disse midlene forvaltes i et eget fond. Det gir flyktningetjenesten et stort mulighetsrom til å raskt sette inn tiltak og tjenester der det er behov.

Til venstre rengjøring av lokalet utendørs for sommeren. Til høyre deltakere i gang med innhøsting av bær som de senere laget saft og syltetøy av.

Slik kommer du i gang

 • Opprett et helseteam som består av flyktningtjenesten, helsesykepleier og psykolog.
 • Ledelsen må sørge for at alle deltakerne i helseteamet får satt av tid til ukentlige møter.
 • Utarbeid en rutine for arbeidet med flyktninger som bosettes i din kommune. Rutinen må inneholde punkter som fører til tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.
 • Arranger ICDP-kurs for alle foreldre i introduksjonsprogrammet.
 • Arranger barne- og ungdomsgrupper som holdes av psykolog fra helseteamet. Se vedlegg for forslag til innhold i disse gruppene.

Vedlegg

Bosettingsrutine (Word, 47 KB)

Kontaktinformasjon

Marianne Myhra, programrådgiver flyktningtjenesten i Stange kommune. Telefon: 90 25 02 84, e-post: marianne.myhra@stange.kommune.no

Fant du det du lette etter?