Kompetanse

Sist oppdatert: 10. april 2024

Kandidater presenterer seg vanligvis ved bruk av en CV, og førsteinntrykket av hva de vil kunne tilføre virksomheten bygger dermed ofte på lesers oppfatning av innholdet i CV.

Men hva hvis dette kan føre til at nyttig kompetanse som ikke lett settes inn i en CV forkastes? Hvilke metoder kan benyttes for å vurdere en ukjent kompetanse?

Arbeidssøker har dokumentert kompetanse på høyere utdanning fra et annet hjemland. Hjelp til vurdering av innhold:

Arbeidsgivere som har behov for bistand til å forstå utenlandske utdanningsdokumenter fra arbeidssøkere/ansatte, kan få hjelp av HK-dir. Det er muligheter for å bestille en gratis turbovurdering av den ansatte, eller jobbsøkers høyere utdanning. Vurderingen kan bl. a si noe om i hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet og hvilket fagområde utdanningen er tatt innenfor.

Arbeidssøker har dokumentert kompetanse på fag- og yrkesopplæringsnivå fra et annet hjemland. Hjelp til vurdering av innhold:

NOKUT kan etter henvendelse fra søker også vurderer utenlandske kvalifikasjoner opp mot norsk fag- og yrkesopplæring. Det er det faglige innholdet i opplæringen som avgjør hvilket norsk fag- eller svennebrev kvalifikasjonene skal vurderes opp mot.

I de fleste yrker med fag- og svennebrev er det imidlertid opp til arbeidsgiver å vurdere om kompetansen fra utlandet er tilstrekkelig for å utføre jobben. Unntaket er de yrkene som er lovregulerte i Norge. I de lovregulerte yrkene må kandidaten/den ansatte søke om norsk autorisasjon for å kunne utøve yrket i Norge.

Fagopplæringskontoret kan vurdere utdanningen mot et norsk fag- eller svennebrev. Dette krever dokumentasjon på utdanningen med beskrivelse av innhold, i tillegg til vitnemål, samt beskrivelse av eventuell arbeidserfaring. Vurderingen kvalifiserer til å ta norsk fag- eller svennebrev, og godkjenner ikke utdanningen. Mer informasjon på utdanning.no.

Arbeidssøker har udokumentert kompetanse. Realkompetansevurdering kan være aktuelt:

 Realkompetanse er all kompetanse som den enkelte har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Ved å anerkjenne og ha forståelse av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, er det mulig å likestille realkompetanse som er oppnådd på andre arenaer på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.   Den enkeltes kompetanse kan vurderes opp mot fastsatte kriterier gjennom en kvalitetssikret prosess. På den måten vil også søkere uten ordinære vitnemål eller fagbrev vise at de kan bidra til å dekke virksomhetens arbeidskraftsbehov.

  I arbeidslivet kan realkompetansen bli målt mot interne kriterier på arbeidsplassen. For eksempel for å vurdere om kompetansen er tilstrekkelig til å utføre gitte oppgaver, eller om arbeidssøker passer til den aktuelle jobben.

Virke har gjennomført et prosjekt for å beskrive kompetanse på arbeidsplass, Balansekunst

Støtte for å gi gode beskrivelser av ferdigheter som kreves i ulike yrker kan også finnes i yrkesprofiler fra Kompetanse Norge.

Arbeidssøker har personlige egenskaper, men mangelfull kompetanse og/eller hull i CV`n som medfører behov for ekstra opplæring og støtte ved oppstart:

Se informasjon om mulige arbeidsrettede virkemilder (NAV), for eksempel Opplæringstiltakene, Lønnstilskudd eller Mentor-ordningen.

Fant du det du lette etter?