Nøkkeltall for introduksjonsprogrammet 2023

Rekordhøyt antall deltakere i introduksjonsprogram.

Sist oppdatert: 24. juni 2024
 • Om lag 32 500 flyktninger deltok i introduksjonsprogram i løpet av 2023. Det er 15 000 flere deltakere enn året før. Økningen i antallet deltakere skyldes at det har kommet svært mange fordrevne fra Ukraina. En høy andel av disse deltar i introduksjonsprogram.
 • Samtidig var det et høyt antall flyktninger som avsluttet introduksjonsprogram i 2023, og om lag halvparten gikk direkte i arbeid eller utdanning.

I 2023 deltok flyktninger fra 90 land i introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Fordrevne fra Ukraina utgjorde den største gruppen med i overkant av 23 000 deltakere, etterfulgt av flyktninger fra Syria (3 715), Kongo (1 272), Eritrea (1 070), og Afghanistan (795).

I 2023 startet til sammen 17 699 nye flyktninger i introduksjonsprogram.

Et høyt antall flyktninger avsluttet introduksjonsprogram i 2023

 

Overgang til arbeid og utdanning

Om lag 11 400 flyktningeravsluttet introduksjonsprogram i 2023. Tall fra nasjonalt introduksjonsregister (NIR) viser at om lag halvparten av disse gikk direkte over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. I 2022 avsluttet om lag 2 800 flyktninger introduksjonsprogram.

Formålet med introduksjonsprogrammet er at deltakerne skal gjennomføre kvalifiseringsløp som fører til arbeid, eller enten fortsetter i eller går over til utdanning med mål om arbeidsdeltakelse.

Fordrevne fra Ukraina har høy overgang til arbeid

Det var om lag 9 100 personer med kollektiv beskyttelse fra Ukraina som avsluttet introduksjonsprogram i 2023. I 2022 var det kun 130 fordrevne flyktninger fra Ukraina som avsluttet program.

45 prosent av de fordrevne fra Ukraina som avsluttet program gikk direkte over til arbeid. For øvrige deltakere var andelen 23 prosent.

Reduksjon i overgang til utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram

8 prosent av alle deltakere som avsluttet programmet i 2023 gikk direkte over til utdanning (videregående opplæring eller høyere utdanning). Dette er lavere enn i 2022, da andelen var 29 prosent.

Reduksjonen kan forklares med det høye antallet fordrevne fra Ukraina som avsluttet programmet i 2023. Majoriteten av disse hadde allerede et høyt utdanningsnivå ved ankomst til Norge, og en lavere andel hadde dermed overgang til utdanning etter avsluttet program.

Blant fordrevne fra Ukraina var det kun 3 prosent som hadde overgang til utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram, mens blant øvrige flyktninggrupper var andelen 28 prosent. Overgang til utdanning etter avsluttet program blant deltakerne som ikke er fordrevne fra Ukraina var dermed omtrent på samme nivå i 2023 som i 2022.

Illustrasjon nr. 1 viser andel deltakere med overgang til arbeid og utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i perioden 2016-2023.

Illustrasjon 1.png

Illustrasjon nr. 2 viser andel deltakere med overgang til henholdsvis arbeid og utdanning, fordelt på fordrevne fra Ukraina og øvrige flyktninggrupper.

Illustrasjon 2.png

* Utdanning på videregående nivå eller høyere utdanning (grunnskoleopplæring er ikke inkludert)

Se resultater fra din kommune her

Hovedfunn for 2023

 • Halvparten (49 prosent) av de som avsluttet introduksjonsprogram i 2023, gikk direkte over til arbeid og/eller utdanning. Dette innebærer måloppnåelse på om lag samme nivå som tidligere år.
 • 41 prosent gikk til arbeid. Andelen som gikk over til arbeid direkte etter program økte med 17 prosentpoeng i 2023 sammenlignet med 2022. Økningen kan forklares med at fordrevne fra Ukraina primært har overgang til arbeid etter avsluttet program.
 • 8 prosent av de som avsluttet programmet i 2023 gikk direkte over i utdanning (videregående opplæring eller høyere utdanning).
 • Andelen som startet utdanning direkte etter avsluttet program er redusert med 20 prosentpoeng i 2023 sammenlignet med 2022. Reduksjonen kan forklares med at en høy andel fordrevne fra Ukraina avsluttet programmet i 2023. Disse har på grunn av et høyt utdanningsnivå i mindre grad overgang til videre utdanning enn øvrige flyktninggrupper.
 • Kvinner hadde samme måloppnåelse i 2023 som året før, mens blant menn var måloppnåelsen redusert med 3 prosentpoeng.
 • Blant de som avsluttet program i 2023 var om lag 7 av 10 kvinner. Også i 2023 har menn høyere måloppnåelse (60 prosent) enn kvinner (44 prosent).
 • Deltakere med høyere utdanning har bedre resultater enn deltakere med lite eller ingen utdanning. Fortsatt gir høyere utdanning større uttelling for menn enn for kvinner for overgang til arbeid (og utdanning) etter avsluttet introduksjonsprogram. I 2023 har kvinner med høyere utdanning 46 prosent måloppnåelse, mens menn med høyere utdanning har 62 prosent.
 • Blant yngre deltakere i alderen 19-24 år, lykkes 63 prosent å gå over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program.
 • I 2023 gikk 3 prosent over til grunnskoleopplæring etter avsluttet introduksjonsprogram. Dette er en reduksjon fra nivået i 2022, da andelen var 14 prosent (396 deltakere).
 • Blant deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2023 var det 5 837 deltakere som verken gikk direkte over til arbeid eller utdanning. Av disse gikk 66 prosent (3 844 deltakere) over til arbeidsmarkedsrelaterte tiltak, mens 5 prosent (286 deltakere) gikk over til grunnskoleopplæring. De resterende 29 prosent (1 707 deltakere) avsluttet program av diverse andre årsaker.
 • 11 381 deltakere avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023. I 2022 avsluttet 2757 deltakere programmet, og i 2021 avsluttet 3 295 deltakere.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede nyankomne innvandrere til deltakelse i det norske arbeidslivet. Overføringsflyktninger og asylsøkere mellom 18-55 år som får innvilget oppholdstillatelse har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer av disse som senere kommer til landet. Fordrevne fra Ukraina med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogrammet.

Gjennom introduksjonsprogrammet lærer deltakerne norsk og får forståelse for det norske samfunnet. De får opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv som en del av programmet, og kan også delta i utdanning dersom deltakeren trenger det innenfor rammer fastsatt i integreringsloven. Programmet må inneholde arbeids- eller utdanningsrettet innhold.

Programmet kan vare fra 3 måneder til 4 år avhengig av deltakerens medbrakte kompetanse. Deltakere med medbrakt kompetanse på videregående nivå eller høyere kan få fra 3 til 6 måneders programtid, og har mulighet for forlengelse på inntil ytterligere 6 måneder.

Kommunene har ansvar for forvaltning av introduksjonsprogrammet for flyktninger som er bosatt i kommunen. IMDi skal iverksette regjeringens integreringspolitikk og er et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet.

Referanseliste

[1] Det er 905 deltakere som av ulike grunner er uten registrert avslutningsårsak i 2023. Det er mulig at de fortsatt deltar i introduksjonsprogram. Disse deltakerne er ikke inkludert i antall avsluttet program.
[2] Inklusivt deltakere med overgang til arbeid med lønnstilskudd fra NAV
[3]Inklusivt deltakere med overgang til arbeid med lønnstilskudd fra NAV
Fant du det du lette etter?