Endringer i bestemmelsene om introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse

Regjeringen har nylig gjort endringer i bestemmelsene om introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse. Det er viktig at kommunene setter seg inn i de nye reglene som trer i kraft 1. februar 2024.

Sist oppdatert: 8. februar 2024

Formålet med endringene er økt arbeidsretting av introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse. De nye bestemmelsene gjelder for deltakere som starter introduksjonsprogrammet 1. februar 2024 eller senere.

IMDI, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har utarbeidet en kompetansepakke hvor tema er arbeidsrettet introduksjonsprogram. Kompetansepakken blir publisert 15.februar og vil gå nærmere inn på de nye kravene om antall timer med arbeidsrettet introduksjonsprogram. Kompetansepakkene finner du på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

Minstekrav til omfanget av arbeidsrettede elementer

Minstekravet til arbeidsrettede elementer i introduksjonsprogrammet for fordrevne fra Ukraina konkretiseres og skjerpes, jf. integreringsforskriften § 43h. Hensikten med endringen er å sikre at flere deltakere får et mer arbeidsrettet innhold i introduksjonsprogrammet og kommer raskere ut i arbeidslivet.

Når inntrer minstekravet

Minstekravet til omfang inntrer fra den fjerde måneden i programmet, men tiltakene kan gjerne starte tidligere. 

Antall timer

I et introduksjonsprogram med sluttmål om arbeid etter integreringsloven § 37c andre ledd, skal arbeidsrettede elementer nå gjennomsnittlig minst utgjøre 15 timer i uken av programtiden. Ved deltidsprogram på inntil 60 prosent av fulltid, kan kommunen sette ned kravet til gjennomsnittlig minst 10 timer i uken.

Hvordan kan minstekravet oppfylles

Minstekravet kan oppfylles ved praksis på en arbeidsplass, arbeid på deltid, korte yrkes- eller bransjekurs, arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV eller andre lignende tiltak. Listen er ikke uttømmende.

Hva gjelder ved forlengelse

Samme krav gjelder hvis introduksjonsprogrammet forlenges.

Innstramming av muligheten for deltidsprogram

Introduksjonsprogrammet til fordrevne fra Ukraina kan foregå på deltid, i motsetning til øvrige flyktninger som må delta på fulltid. Frem til nå har deltidsprogram vært en mulighet både ved kapasitetsutfordringer i kommunen og på bakgrunn av deltakers eget ønske.

Kun kapasitetsutfordringer i kommunen kan begrunne deltidsprogram
Etter endringene er det kun kapasitetsutfordringer i kommunen som kan begrunne deltidsprogram, jf. integreringsforskriften § 43i.

Kommunen kan avslå introduksjonsprogram dersom deltaker er i jobb

I integreringsforskriften § 43j. åpnes det nå for at kommunen kan avslå krav om introduksjonsprogram for personer som har jobb eller tilbud om jobb på tilnærmet fulltid. Tilnærmet fulltid må forstås på samme måte som «fulltid» i introduksjonsprogrammet, som er mellom 30 og 40 timer i uken. Retten til introduksjonsprogram etter integreringsloven § 37 c femte ledd gjelder fortsatt dersom personen på et senere tidspunkt mister jobben.

Fant du det du lette etter?