IMDi stopper utbetaling av pengestøtte til stiftelsen Født Fri

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i dag fattet vedtak om å tilbakeholde 2. termin av driftsstøtte i 2020 til stiftelsen Født Fri.

Sist oppdatert: 2. november 2020

- Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, sier IMDi-direktør, Libe Rieber- Mohn.

Etter en grundig gjennomgang av Født Fris regnskapsdokumentasjon er direktoratets konklusjon at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring. IMDis vedtak betyr at stiftelsen ikke får utbetalt 3 000 000 kr i 2. termin.

IMDis direktør kaller det hele en kjedelig sak, men presiserer viktigheten av at bevilgede midler blir brukt som de skal:

- Det er stor konkurranse om ressurser på frivillighetsfeltet, derfor er det viktig at organisasjoner som mottar støtte bruker fellesskapets midler i tråd med formålet og har god økonomisk styring. Når en organisasjon som har mottatt 14 millioner over statsbudsjettet ikke følger retningslinjene, må det få konsekvenser, sier Rieber- Mohn.

Undersøkelsene av Født Fris økonomi er foretatt av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) og har blant annet avdekket:

  • Sammenblanding mellom stiftelsens økonomi og daglig leders private foretak
  • Manglende styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp
  • Manglende skille mellom jobbrelaterte og private utgifter
  • Brudd på bokføringsloven og skattebetalingsforskriften
  • Mangelfull bruk av prosjektkoder og kostnadsspesifisering i regnskapet som gjør etterprøvbarheten svært vanskelig

Om saken

IMDi mottok 11. august et varsel knyttet til flere forhold vedrørende stiftelsen Født Fri. På bakgrunn av varslet ble det igangsatt undersøkelser med vekt på stiftelsens økonomistyring. Undersøkelsene ble utført av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY), som konkluderte med at stiftelsen manglet god økonomistyring og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet. EY leverte sitt notat 18. september. 21. september annonserte Kunnskapsdepartementet at Født Fri, på bakgrunn av de avdekkede forholdene, ikke ville bli foreslått støttet over statsbudsjettet for 2021.

22. september varslet IMDi, i henhold til reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, at driftstilskuddet for andre termin 2020 ble vurdert tilbakeholdt. Født Fri ble gitt svarfrist to uker senere og leverte sitt tilsvar 6.oktober. IMDi har nå sluttført sin saksbehandling knyttet til driftsstøtten for 2020.

Etter forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages. Klageinstans er Kunnskapsdepartementet. Fristen for å klage er 3 uker fra den dag Født Fri mottok dette brevet, jf. forvaltningsloven § 29 (1).

Fant du det du lette etter?