Midt-Norge og Nord-Norge har hatt tilbudet siden mars og er i gang med opplæringen. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som tilbyr opplæringen i samarbeid med IMDi.

Hva er ICDP?

ICDP står for «International Child Development Programme» og er en metode for å veilede foreldre. Det finnes en egen variant av veiledningen som er rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn.

ICDP-veiledning foregår i grupper med to veiledere. Gjennom veiledningen får deltakere hjelp til å reflektere sammen med andre foreldre over egen omsorgspraksis og hvordan denne kan benyttes i et nytt samfunn. Målet er å skape trygge foreldre som kan gi barna en god oppvekst og dermed fremme integrering.

Hvem kan delta?

Tilbud om veilederopplæring går nå ut til ansatte i kommunene i Sør-Norge (Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark) og Vest-Norge (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) som jobber med deltakere i introduksjonsprogram. Dette kan være ansatte som jobber som programrådgiver, helsesøster, lærer m.v.

Veilederopplæringen som tilbys, er minoritetsversjonen av ICDP. Denne versjonen innebærer at den ene veilederen har minoritetsspråklig bakgrunn, og den andre norsk bakgrunn. Kommuner som ønsker ICDP-kompetanse, må derfor rekruttere to veiledere, med henholdsvis minoritetsspråklig og norsk bakgrunn.

De som søker om å få veilederkompetanse må i utgangspunktet ha høyskoleutdanning, men det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå godt norsk.

Hva innebærer opplæringen?

Opplæringen består av undervisning, veiledning, samt gjennomgang og tilbakemeldinger på deltakernes logger. Deltakere får også håndbok for veiledere.

For å bli sertifisert veileder i ICDP må du:

  • Delta på tre obligatoriske samlinger à to dager med undervisning og øvelser
  • Gjennomføre en veiledningsgruppe for foreldre (egentrening) bestående av 12 møter a 1 ½ - 2 timer hver gang. Møtene gjennomføres ca. en gang per uke i 12 uker. I opplæringsfasen må det regnes ca. tre timer til for- og etterarbeid per møte.
  • Delta på tre obligatoriske veiledningsdager mens egentrening pågår (tre enkeltstående dager)
  • Skrive loggbok fra arbeidet som skal godkjennes av trenerne

Kommuner som ønsker å sertifisere veiledere i ICDP forplikter seg til å:

  • forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
  • rekruttere foreldre til gruppen
  • stille lokaler til disposisjon for gruppen
  • frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
  • legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring
  • dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter for ansatte

Les mer om sertifisering av veiledere i ICDP hos Bufdir.

Tid og sted

Opplæringen for kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil foregå ved Scandic Bergen Airport, ved Flesland i Bergen. Tidspunkt for samlinger er 11.-12. september 2017, 17.-18. oktober 2017 og 4.-5. januar 2018. 

Opplæringen for kommuner i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark vil foregå ved Clarion Hotel Tyholmen i Arendal. Tidspunkt for samlinger er 21.–22. september 2017, 23.–24. oktober 2017 og 10.-11. januar 2018.

Veiledningsdagene vil bli gjennomført etter nærmere avtale med deltakerne.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på opplæringen.

Pris

Selve opplæringen er gratis. Bufdir dekker også dagpakke (lunsj og kaffe/te) på opplærings- og veiledningsdagene.

Kommunen må selv dekke eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold. Deltakere som har behov for overnatting må booke dette individuelt direkte hos hotellene.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bufdir:

Lær fra de andre kommunene:

Trygge foreldre i Rælingen

Hvordan mestre foreldrerollen i et nytt land? I Rælingen bruker de foreldreveiledningskurs for å gi innvandrerforeldre og barna deres en bedre start i integreringsprosessen. Kurset er obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.