Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger

Mange kommuner erfarer at flyktninger trenger ulike former for boveiledning og rådgivning for å starte egen boligkarriere. I dette heftet finner du grep kommunen kan ta i bruk for å bistå flyktninger til å bli selvhjulpne på eie- eller leiemarkedet.

Utgitt: april 2017

I dette heftet presenteres det gode grep fra ni kommuner: Rana, Lillehammer, Flora, Larvik, Stjørdal, Grimstad, Tynset, Asker og Fauske.

Kommunene er valgt ut fordi de har tatt ett eller flere grep som har ført til gode resultater både for den enkelte kommune og flyktningene selv. Blant resultatene som nevnes er:

  • reduserte vedlikeholdskostnader i kommunale boliger
  • økt gjennomstrømning i kommunens boligmasse
  • bedre boforhold for den enkelte flyktning
  • positiv utvikling når det gjelder kjøp av egen bolig
  • flere får stabil tilknytning til boligmarkedet og/eller arbeidsmarkedet

Selv om de ni kommunene har jobbet ut fra ulike utgangspunkt og med ulik organisering av veiledningen, har de noen fellestrekk:

  • De har hatt målrettede satsninger for å samordne og koordinere de kommunale tjenester som retter seg mot flyktninger.
  • Flere har opprettet tverrsektorielle boligteam eller på annen måte sikret forpliktende samarbeid og avklaring av roller og ansvar.
  • Mange av tiltakene startet som prosjekter, men har nå blitt videreført og integrert i ordinær drift. I disse tiltakene er arbeidet politisk forankret og har hatt klare målsettinger.

Det er Rambøll som har laget dette heftet på bakgrunn av funnene fra rapporten «Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger». I rapporten har Rambøll på oppdrag for IMDi sammenstilt erfaringer og kunnskap om hvordan kommunene kan tilby flyktninger boveiledning og veiledning i boligkarriere, med særlig fokus på hvordan dette kan tilbys som en del av introduksjonsprogrammet.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

bosetting.

Fant du det du lette etter?