Prosjektene skulle prøve ut kartleggingsverktøyet på alle barn ved fireårskontrollen for å avdekke barn med mulig forsinket språkutvikling, og utvikle tverrfaglig samarbeid rundt oppfølgingen av disse.

I 2009 deltok 7 kommuner med prosjekter som særlig fokuserte på kartlegging av flerspråklige barn, og på kunnskaps- og erfaringsoverføring til kommuner som ikke har deltatt i forsøksordningen.

Årsrapporten for 2009 oppsummerer erfaringer, og kommer med anbefalinger for det videre arbeidet med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst.