Last ned

Innvandrerbarn og bolig (PDF, 999 KB)

Det er en klar opphopning av boligproblemer blant enkelte innvandrergrupper. Dette har delvis sammenheng med at mange innvandrere bor i leide boliger.

Barnefamilier med innvandringsbakgrunn er overrepresentert blant familier med inntekt under fattigdomsgrensen i Norge. De lave inntektene kan ha konsekvenser for hvordan familiene klarer seg på det norske boligmarkedet.

Fafo-rapporten «Innvandrerbarn og bolig – Hva betyr boligen og bomiljøet for inkludering?» ser på en rekke forhold knyttet til deres bolig og bomiljø.

Rapporten viser at det er en sammenheng mellom det å ha dårlige boforhold og bo i et nabolag som oppleves som utrygt. På den andre siden er det å bo i et sammensatt nabolag, og å ha kontakt med naboer med variert bakgrunn, viktig for å fremme inkludering blant barnefamilier med innvandringsbakgrunn.

Prosjekt om oppvekst under dårlige boforhold

Funn fra denne rapporten ses i sammenheng med to Fafo-publikasjoner utgitt i 2011 om konsekvenser av å vokse opp under dårlige boforhold:

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold.

Last ned

Innvandrerbarn og bolig (PDF, 999 KB)