Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark er ulikt organisert og finansiert. Tiltak rettet mot arbeid og tett oppfølging av deltakere bidrar til bedre resultater i alle de tre landene. Det vises i rapport fra NIBR laget på oppdrag fra IMDi.

Utgitt: 10. november 2015

Forskjellige virkemidler

Forskere Vilde Hernes og Kristian Rose Tronstad har sammenliknet virkemidler staten bruker både i samarbeidet med kommunene om introduksjonsprogram, og ovenfor den enkelte programdeltaker.

Rapporten viser blant annet at:

  • I Sverige har staten det overordna ansvaret for gjennomføring av introduksjonsprogrammet. I Norge og Danmark er kommunene hovedansvarlig.
  • I Danmark er innholdet i programmet i større grad juridisk formalisert. Det er spesifisert hvilke konkrete arbeidsrettede tiltak som skal brukes i programmet. Lovene i Sverige og Norge har bestemmelser om minimumsinnhold av slike tiltak, men gir få føringer på det konkrete innholdet i tiltakene.
  • Sverige åpner for at deltakere beholder inntekt fra lønn ved siden av introstønad i opptil seks måneder. Dette er ikke tilfellet i nabolandene.
  • Sverige og Danmark gir en rekke tilskudd til kommunene, avhengig av blant annet prestasjoner og utgifter. Sverige gir for eksempel tilskudd til kommuner som har inngått særlige samarbeid. Norge gir i hovedsak ett integreringstilskudd som skal dekke samtlige utgifter for kommunen.

I alle land anbefales det kombinasjon av språkopplæring og arbeidspraksis. Dette kan gi bedre resultater enn at deltakere først gjør seg ferdig med språkopplæring før de går videre med arbeidsrettede tiltak.

Hva gir bedre måloppnåelse?

Forskerne har også gått gjennom nyere evalueringer av programmene. De finner en rekke faktorer som kan ha innvirkning på overgang til arbeid eller utdannelse:

  • Rask igangsettelse av program og intensiv oppfølging av deltakere
  • Arbeidsrettede tiltak (språkopplæring har derimot begrensede kortsiktige effekter)
  • Lokale politiske prioriteringer og klare mål
  • Samordning mellom alle offentlige aktører lokalt, og samarbeid med eksterne aktører

Rapporten peker også på at det trenges mer kunnskap om hvordan kommunal organisering påvirker overgang til jobb og utdanning. Andre tema det bør forskes mer på er langsiktige konsekvenser av kvalifiseringstiltak og effekten av samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?