Behovet for tolk i 2016

Både antall oppdrag og utgifter til tolking i offentlig sektor har økt betydelig. Samtidig ble kun tre av ti oppdrag i 2016 gjennomført av kvalifiserte tolker.

Utgitt: 25. oktober 2017

Denne rapporten presenterer funn fra IMDis årlige kartlegging av behovet for tolk i ulike språk i 2016. Rapporten gir også anslag over offentlig sektors utgifter til tolk i 2015.

Hovedfunn

  • Det ble gjennomført rundt 672 000 tolkeoppdrag for offentlig sektor i 2016. Dette er en dobling siden 2013. De private formidlerne står  for til sammen tre fjerdedeler av oppdragene som ble levert i 2016.
  • Kun 30 prosent av oppdrag i 2016 ble gjennomført av tolker som står oppført i Nasjonalt tolkeregister. Andelen var høyest hos offentlige tolkebrukere med interne tolkeregistre (95 prosent), og lavest for oppdrag formidlet gjennom private (17 prosent). Tilsvarende andel for kommunale formidlere var 47 prosent.
  • Utgiftene til tolking i offentlig sektor er anslått til 740 millioner kroner i 2015, en økning på 51 prosent siden 2013.
  • Det er store variasjoner i hvor mange tolker de ulike virksomhetene har knyttet til seg. Kommunale tolkeformidlere har gjennomsnittlig 123 aktive tolker, offentlige tolkebrukere med interne tolkeregistre 298 og private tolkeformidlere 659.
  • Det er ikke store endringer i etterspørselen etter de ulike språkene fra 2015 til 2016. I 2016 var det var klart flest tolkeoppdrag i arabisk. Det er over dobbelt så mange oppdrag som i det nest mest brukte språket tigrinja. Også somali, dari, pashto, polsk og persisk skiller seg ut med mange oppdrag.
  • På spørsmålene om hvilke språk det oftest har vært umulig å levere tolketjeneste og hvor flest oppdrag har blitt levert av ukvalifiserte tolker, oppgir respondentene både høyt etterspurte språk (arabisk, tigrinja, somali og pashto) og språk hvor det er lav etterspørsel (nepali, tagalog, akan og bengali).

Utfordringene med å levere gode tolketjenester

Respondentene oppga utfordringer som både handler om tolkebrukere og tolker:

  • Mange tolkebrukere har manglende forståelse for tolkeyrket og feil forventinger til tolken. Det er også manglende vilje til å tilpasse seg tolkenes ledige tid. 
  • Mange kvalifiserte tolker vil ikke ta korte, dårlig betalte oppdrag utenfor Oslo. Arbeids- og lønnsbetingelser gjør det vanskelig å beholde godt kvalifiserte tolker, og den store etterspørselen gjør at mange ukvalifiserte personer kan ta oppdrag for offentlig sektor.

Om kartleggingen

Kartleggingen er gjennomført som en spørreundersøkelse blant kommunale og private tolkeformidlere samt offentlige tolkebrukere med interne tolkeregistre. I tillegg inkluderer analysene data fra NHO Services rapport «Tolketjenester levert av private 2016».

Årets kartlegging har derfor mer omfattende datagrunnlag og gir et mer fullstendig bilde av tolkefeltet i Norge.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | språkbehov og oppdragsmengde.

Fant du det du lette etter?