Jobbsjansen er en ordning for innvandrere i alderen 18-55 år som ikke har tilknytning til arbeidslivet, som har behov for grunnleggende kvalifisering og som ikke er omfattet av andre ordninger. Les mer om ordningen og endringer fra 2017 her. 

Det var i alt 143 personer som ble utfaset av Jobbsjansen grunnet forestående endringer i Jobbsjansen f.o.m. 2017. Dersom disse blir regnet med i måloppnåelsesgrunnlaget, var andelen deltagere med overgang til jobb eller utdanning 58 prosent. Måloppnåelsen på 68 prosent er basert på 780 deltagere.

Til sammen 1 777 personer deltok i 53 jobbsjanseprosjekter i 40 kommuner i 2016. I denne rapporten presenterer Ideas2evidence funn fra prosjektene. De ser spesielt på sammenhenger mellom måloppnåelse og kjennetegn ved deltakere og innhold i programmet.

Rapporten er laget på oppdrag fra IMDi.

Disse deltok i Jobbsjansen i 2016

Jobbsjansen prioriterer to grupper: hjemmeværende kvinner og familiegjenforente kvinner til norske og nordiske statsborgere. Disse to gruppene utgjorde 54 prosent av deltakermassen – noe som er en økning på ti prosentpoeng sammenlignet med 2015.

  • 46 prosent tilhørte målgruppen hjemmeværende kvinner
  • 18 prosent var sosialhjelpsmottakere
  • 17 prosent var ungdommer
  • 8 prosent av deltagerne var familiegjenforente kvinner til norske og nordiske statsborgere
  • 5 prosent var mottakere av overgangsstønad 
  • 6 prosent ble klassifisert som «annet»

Mellom 2014 og 2015 økte den gjennomsnittlige varigheten på programdeltagelsen fra 10 til 13 måneder. I 2016 økte varigheten enda mer, og gjennomsnittlige programtid er nå 16 måneder.

68 prosent gikk over i utdanning eller arbeid

68 prosent av deltakerne i Jobbsjansen i 2016 gikk over i utdanning eller arbeid. Det gir en måloppnåelse som er 8 prosentpoeng høyere enn departementets resultatkrav for Jobbsjansen.

Hjemmeværende kvinner, ungdom og familiegjenforente hadde høyest måloppnåelse, med henholdsvis 73, 72 og 69 prosent. Lavest måloppnåelse hadde deltagere i målgruppene sosialhjelpsmottaker og mottakere av overgangsstønad, på henholdsvis 59 og 56 prosent.

Mellom 2014 og 2015 økte den gjennomsnittlige varigheten på programdeltagelsen fra 10 til 13 måneder. I 2016 økte varigheten enda mer, og gjennomsnittlige programtid er nå 16 måneder.

Bedre norskkunnskaper, bedre ferdigheter

44 prosent av deltakerne gikk opp minst ett nivå i norskkunnskaper i løpet av Jobbsjansen. Nesten halvparten av deltakerne befant seg på mellomnivå eller høyere mellomnivå ved avsluttet program.

Alle deltakere har hatt ett eller flere individuelle mål for programmet:

  • 77 prosent av deltagerne hadde som mål å forbedre arbeidsevnen. Av disse lyktes 83 prosent. 
  • 54 prosent hadde som mål å forbedre grunnleggende ferdigheter. Av disse lyktes 87 prosent. 
  • en tredjedel av deltagerne hadde som mål å bestå en norskprøve. Av disse lyktes litt over 70 prosent.

Se flere rapporter om

jobbsjansen .