Barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet (2019)

Rapporten ser på om det er barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet og hvilke konsekvenser manglende bruk av kvalifisert tolk har for kvaliteten på programmet.

Utgitt: Desember 2019

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra IMDi utarbeidet rapporten «Barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet».

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant 450 ledere i flyktningetjenester og voksenopplæringer, samt intervjuer med ledere og ansatte ved disse arbeidsstedene i seks kommuner.

Prosjektet har undersøkt barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet, konsekvenser av manglende bruk av kvalifisert tolk for kvaliteten på programmet, samt behov for styrket veiledning fra statlig hold i bestilling og bruk av tolk.

Hovedfunn:

  • Om lag halvparten av ledere av introduksjonsprogram og voksenopplæringer mener at kvaliteten på introduksjonsprogrammet svekkes ved manglende bruk av kvalifiserte tolker.
  •  Proba har avdekket tre mulige barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet.
    • Organisatorisk barrierer: Ledere og øvrige ansatte i flyktningetjeneste og voksenopplæring er underlagt avtaler som er inngått mellom kommunen på sentralt plan med et privat tolkebyrå, eller at kommunen har en egen tolketjeneste. Ved utlysning av rammeavtaler for innkjøp av tolketjenester, brukerne av tolketjenestene som regel liten eller ingen innflytelse på hvilken leverandør som blir valgt. Ofte vil dette medføre at ansatte er pålagt å bestille fra disse uavhengig av om de er fornøyde med kvaliteten på tolkene som leveres eller ikke
    • Kunnskapsmessige barrierer: Det er et stort sprang mellom hvordan myndighetene definerer kvalifisert tolk og hva mange ansatte i flyktningetjenesten og voksenopplæringer legger i begrepet. Mens myndighetene definerer kvalifisert tolk som en som er kvalifisert til å være oppført i Nasjonalt tolkeregister, svarer de fleste som jobber med introduksjonsprogrammet at kvalifisert tolk er personer som jobber i en tolketjeneste eller en privat leverandør av tolketjenester.
    • Erfaringsmessige barrierer: Erfaringene med mangel på innflytelse på muligheten for å bestille tolker som er tilstrekkelig kvalifiserte, er også en barriere for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet.
Fant du det du lette etter?