IMDis kommuneundersøkelse 2020

IMDis kommuneundersøkelse er en årlig undersøkelse som gir innblikk i hvordan kommuner arbeider med integreringsoppgaver og hvordan de oppfatter IMDi som samarbeidspartner.

Utgitt: September 2021

Om undersøkelsen

IMDis kommuneundersøkelse er en årlig undersøkelse rettet mot alle norske kommuner og Oslos bydeler. Undersøkelsen består av faste spørsmål om IMDi som samarbeidspartner, tre varierende tema og spørsmål knyttet til dagsaktuelle saker. Tilbakemeldingene fra kommunene og bydelene bidrar til å understøtte en kunnskapsbasert integreringsforvaltning.

I 2020-undersøkelsen var arbeid og kvalifisering, tilskuddsforvaltning, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og koronapandemien fokusområder. Kommunedirektør, ansvarlig for integreringsprogram og skole-/oppvekstsjef fikk spørsmål på sine respektive ansvarsområder.

Det har vært god respons på undersøkelsen. Hele 302 kommuner (84 prosent) besvarte minst en del av undersøkelsen.

Hovedfunn

IMDi som samarbeidspartner og kompetansesenter for integrering

De fleste respondentene vurderer nytten av IMDis tjenester som god. Kommunene vurderer spesielt nytten av råd og veiledning om tilskudd, informasjon om kvalifisering og utdanningsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere, samt bistand til bosetting av flyktninger som svært god eller god.

Respondentene har også god kjennskap til IMDis tjenester. Særlig er IMDis nyhetsbrev, tall- og statistikksidene på imdi.no, fagverkstedene og IMDis integreringskonferanse godt kjent (over 95 prosent av ansvarlige for integreringsprogram har kjennskap til disse).

Kommunenes samarbeid med lokale og regionale aktører

Regjeringens regionreform har medført flere endringer på integreringsfeltet. Flere kommuner opplever samarbeidet med fylkeskommunene som utfordrende. Kun 5 av 10 oppgir at samarbeidet med fylkeskommunen er godt eller svært godt. Uklarheter rundt ansvarsdeling, arbeidsform og logistikk etter regionreformen og den kommende integreringsloven, nevnes av flere. Samtidig vektlegger flere kommuner at de er positive til omorganiseringen på integreringsfeltet og tror det vil gi gode effekter på sikt.

Arbeid og kvalifisering

Generelt er kommunene tilfredse med både kvaliteten og arbeidet de gjør for å kvalifisere innvandrere til arbeid. De fleste mener at egen kommunen kan tilby tiltak av høy kvalitet til deltakere i introduksjonsprogram. 8 av 10 kommuner oppgir også at de har iverksatt tiltak for rask oppstart av opplæring i norsk og samfunnskunnskap innen tre måneder, og mange kommuner har igangsatt tiltak for å øke deltakelsen i grunnskole og videregående opplæring.

Det er få kommunedirektører som har igangsatt planer og tiltak for å øke det etniske mangfoldet blant egne ansatte. Kun 27 prosent oppga at de hadde slike planer.

Tilskuddsforvaltning

Majoriteten av kommunene som besvarte, vurderer IMDis råd og veiledning om tilskudd til å være god. Svært få er misfornøyde med denne veiledningen. Særlig mener kommunene at IMDis tilskuddsforvaltning bidrar til at riktig tilskudd når riktig kommune til riktig tid, og at IMDi gir tydelige råd og veiledning til kommunene i tilskuddsarbeidet.

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Av de kommunale skolesjefene som besvarte undersøkelsen, oppgir 61 prosent at de kjenner godt til IMDis minoritetsrådgivere. Bistanden og oppfølgingen kommunenes flyktningtjeneste får fra IMDi i saker som gjelder negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, blir vurdert som god.

Til tross for viktigheten av tverrsektorielt samarbeid for å forebygge og avdekke negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, er det relativt få kommuner (24 prosent) som har formelle samarbeid med andre aktører. Skolesjefene oppgir at det er behov for både kompetanseheving og mer tverrsektorielt samarbeid. Dette gjelder både avdekking og oppfølging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Et flertall av kommunene, 73 prosent, oppgir at de har lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Det er særlig arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap som nevnes i disse.

Koronapandemien

I 2020 har koronapandemien preget både bosettingstall og integreringsarbeidet i kommunene.

Kommunene oppgir at de har god kjennskap til virkemidlene i integreringspakken og midlertidig lov. De fleste mener også at informasjonen om virkemidlene har vært god eller nøytral. 8 av 10 kommuner vurderer IMDis informasjon om integreringspakken og midlertidig lov som god eller svært god.

De fleste kommuner er fornøyde med virkemidlene i integreringspakken og midlertidig lov. 7 av 10 oppgir at de er svært fornøyd med virkemidlene. Utvidet programtid og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er de mest brukte virkemidlene.

Se flere rapporter om

IMDis arbeidbosetting og introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?