Styrket beredskap for personer med innvandrerbakgrunn i kriser

Et overordnet mål for myndighetene er nå ut til hele befolkningen med relevant og nødvendig informasjon, tjenester og råd i en krise.

Utgitt: Desember 2021

I denne rapporten anbefaler IMDi og DSB tiltak for myndigheters samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid tilpasset en mangfoldig og sammensatt befolkning.  

På bakgrunn av erfaringene fra pandemien, mottok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) våren 2021 et felles oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Målet er å styrke beredskapstiltak overfor personer med innvandrerbakgrunn, men også øvrige personer med kort opphold i Norge.

Kommuner spiller en nøkkelrolle i krise- og beredskapsarbeidet, men anbefalingene retter seg mot myndigheter både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. En liste over anbefalte tiltak skal gjøre myndighetene bedre i stand til å kommunisere og tilpasse tiltak til personer med innvandrerbakgrunn, innenfor sitt ansvarsområde, under en krise.

Med utredningsinstruksen som metodisk ramme har IMDi og DSB hentet innspill fra om lag 70 ulike representanter for målgruppen, frivillige organisasjoner og myndigheter. Listen er også utarbeidet på bakgrunn av annet erfarings- og kunnskapsgrunnlag, samt koronakommisjonens rapport.

Tiltakslisten er inndelt i åtte delmål, og herunder 32 tiltak.

De åtte delmålene er:

  • mangfoldsperspektiv inkludert i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet
  • krisekommunikasjon er helhetlig og koordinert
  • brukertilpasset og tilgjengelig informasjon til ulike målgrupper i flere kanaler
  • krisekommunikasjon i tråd med prinsippene for klarspråk og brukermedvirkning
  • godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter i og mellom kriser
  • innvandrerbefolkningen har kunnskap om egenberedskap
  • godt system for oversettelser til flere språk
  • godt system for bestilling og bruk av kvalifiserte tolker

Listen over tiltak er ikke et resultat av en helhetlig evaluering, men et forsøk på å trekke inn erfaringene fra koronapandemien og se fremover – for å stå bedre rustet ved neste krise.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen.

Fant du det du lette etter?