Tolkemonitor LOV 2021

Tolkemonitor LOV skal svare ut hvorvidt tolkelovens bestemmelser implementeres og etterleves av offentlige organer.

Utgitt: 26. januar 2023

Denne rapporten er en nullpunktsmåling for Tolkemonitor LOV. Tolkemonitor LOV skal svare ut hvorvidt tolkelovens bestemmelser implementeres og etterleves av offentlige organer. Rapporten gjelder for rapporteringsåret 2021, altså før tolkeloven tredde i kraft (januar 2022), og vil danne et sammenligningsgrunnlag for dataene som samles inn i fremtidige rapporter.

  • Etterlevelse av offentlige organers ansvar for å bruke tolk (tolkeloven § 6)

Agenda Kaupang finner en positiv sammenheng mellom antall innvandrere og antall tolkeoppdrag i kommunene. Tolkebruken øker proporsjonalt med behovet. Samtidig viser undersøkelsen at kommuner som har etablert en kommunal tolketjeneste ikke gjennomfører flere tolkeoppdrag enn de som kjøper tolketjenester av private tolkeformidlere når man kontrollerer for demografiske forskjeller. Dette funnet er overraskende fordi man har antatt at kommuner med egen tolkeformidling jobber mer proaktivt med å øke bruken av tolk, og dermed representerte en antatt beste praksis på etterlevelse som øvrige kommuner kan måles opp mot. Det er derfor usikkert om dette er en god indikator på etterlevelse. Datagrunnlaget er foreløpig også begrenset, noe som kan ha gitt utslag på resultatet. 

  • Etterlevelse av ansvar for bruk av kvalifisert tolk i ulike sektorer (tolkeloven § 7)

Resultatene her viser at andelen tolkeoppdrag som gjennomføres ved hjelp av ukvalifiserte tolker synker. Beregningene viser at 40 prosent av tolkeoppdragene i 2021 ble gjennomført av tolker uten tolkefaglige kvalifikasjoner, mot 52 prosent i 2020. 15 prosent av oppdragene i 2021 ble gjennomført av tolker med statsautorisasjon og/eller bachelorgrad i tolking (nivå A-C), mot ni prosent i 2020. Samtidig viser rapporten at særlig mindre aktører (private eller offentlige foretak som utfører oppdrag på vegne av det offentlige, f.eks. fastleger, tannleger, private asylmottak, skoler og barnehager), som ofte benytter private tolkeformidlere, har utfordringer med å få dekket tolkeoppdrag med kvalifiserte tolker.

  • Offentlige organers retningslinjer for bruk av tolk (tolkeloven § 9)

Det har vært krevende å få offentlig organer til å oversende retningslinjer for bestilling og bruk av tolk. Kun fem av 48 forespurte aktører har oversendt sine retningslinjer til Agenda Kaupang. Ytterligere 12 har blitt funnet gjennom åpne søk. Dette tyder på at det foreløpig kun er et fåtall offentlige organer som har retningslinjer for bruk av tolk. Blant de aktørene som har retningslinjer på plass, er det kun en liten andel som tilfredsstiller alle tolkelovens krav til hva retningslinjene skal inneholde. Det er derfor behov for å styrke veiledningen av offentlige organer for å sikre etterlevelsen av kravet om retningslinjer.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | tolking i offentlig sektor.

Fant du det du lette etter?