Indikatorer for tolkeloven (2022)

1. januar 2022 i år trådte tolkeloven i kraft. På oppdrag fra IMDi har Agenda Kaupang utredet hvordan man kan måle om offentlige organer lykkes med implementering og etterlevelse av Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv (tolkeloven).

Utgitt: 31. januar 2022

I denne rapporten beskrives indikatorene sammen med Agenda Kaupangs anbefalinger til innhenting av disse og andre viktige data om offentlige organers behov for tolking på ulike språk.

Formålet med indikatorene er å måle hvorvidt de mest sentralene målene i tolkeloven oppnås. Agenda Kaupang foreslår åtte ulike indikatorer som belyser etterlevelse av de viktigste kravene i tolkeloven, slik som ansvar for bruk av tolk, bruk av kvalifisert tolk og forbud mot bruk av barn som tolk. Indikatorene skal følges opp gjennom en kombinasjon av data fra offentlige virksomheter og offentlige og private formidlingstjenester, nasjonale kostnadstall og rapportering fra tilsynsvirksomheter.

Rapporten inneholder Agenda Kaupangs anbefalinger til organisering og gjennomføring av innhenting av data knyttet til offentlige organers tolkebehov og tolkebruk. Anbefalingen i rapporten er at offentlige organer med egne bestillingssystemer for tolking, samt offentlige og private tolkeformidlinger, skal rapportere overordnet informasjon om språkbehov og tolkebruk i et standardisert format til IMDi.

Sentrale anbefalinger for datainnhenting er blant annet at:

  • Rapportering av språkbehov og tolkebruk fastsettes som et krav i forskrift til tolkeloven, og som et krav i eventuelle anskaffelser av tolkeformidlingstjenester for de virksomhetene som ikke har løsninger for dette i egenregi.
  • Rapportering skal inkludere blant annet antall tolkeoppdrag fordelt på språk, antall tolkeoppnevninger fordelt på tolkenes kvalifikasjoner, oppdragenes art og varighet, samt kostnader forbundet med å dekke virksomhetenes tolkebehov.
  • IMDi legger til rette for automatisk rapportering i et standardisert format, direkte fra de ulike formidlingssystemene. IMDi vil utarbeide nærmere veiledning for dette, herunder tekniske spesifikasjoner.
  • Rapporteringen, av hensyn til dataminimering og personvern, kun innbefatter overordnede data som er av særlig interesse for offentlige organer, kvalifiseringstilbud, og politikkutformingen på tolkefeltet.

Agenda Kaupang, Proba Samfunnsanalyse og Oslo Economics gjennomfører sammen et større kunnskapsutviklingsprosjekt for IMDi knyttet til tolkeloven og tolkefeltet. Arbeidet med indikatorer, som Agenda Kaupang har ansvar for, er det første av tre delprosjekter. Proba samfunnsanalyse og Oslo Economics har ansvar for henholdsvis delprosjekt to og tre. Disse vil ferdigstilles og offentliggjøres våren/sommeren 2022.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | tolking i offentlig sektor.

Fant du det du lette etter?