Kunnskapsutvikling på tolkefeltet: samfunnets fremtidige behov for tolker

Oslo Economics har på oppdrag for IMDi gjennomført en utredning av samfunnets fremtidige behov for tolking på ulike språk, samt behovet for kvalifiseringstilbud i tolking på hvert enkelt språk.

Utgitt: August 2022

Rapporten utgjør delprosjekt 3 av et større FoU-prosjekt knyttet til kunnskapsutvikling på tolkefeltet.

Oslo Economics har utviklet en modell for å predikere det fremtidige behovet for tolketjenester fra 2021-2027 i ulike språk. Dette er basert på historisk behov for tolketjenester, forventet fremtidig innvandring, og antatt behov for tolketjenester innen ulike innvandrer-, land- og aldersgrupper. Modellen inneholder fremtidsscenarioer med ulike forutsetninger knyttet til teknologisk utvikling, utvikling i offentlig tjenestetilbud, og tilbud til minoritetsspråklige og språkutvikling, for å belyse hvordan dette påvirker behovet for tolketjenester. Modellen predikerer fremtidige behov for tolking på 91 talespråk, samt tegnspråk- og skrivetolking for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet. Basert på modellen for fremtidig tolkebehov, har Oslo Economics beregnet behovet for kvalifiserte tolker på hvert av disse språkene, hensyntatt restkapasitet og turnover blant kvalifiserte tolker.

Hovedfunn

  • Rapporten viser at offentlige organer må sørge for en hensiktsmessig organisering med god kapasitetsutnyttelse for at det norske samfunnets behov for tolking skal kunne ivaretas av kvalifiserte tolker.
  • Rapporten fremholder at det er helt nødvendig at kvalifiseringstilbud i tolking innrettes mot de språk hvor behovet for tolking er større enn det antall oppdrag de kvalifiserte tolkene kan dekke.

Rapporten konkluderer med at nøkkelen til at offentlige organer skal lykkes med tolkeloven ligger både i organisatoriske forhold og prioritering av ressurser. Ambisjonene om at tolkelovens § 7 skal kunne etterleves etter dispensasjonsperioden frem til 2026, kan vanskelig oppnås uten en forsterket økonomisk innsats særlig knyttet til organisatoriske løsninger hos offentlige organer, samt forsterket økonomisk innsats knyttet til treffsikre kvalifiseringstilbud i tolking.

Anbefalinger

  • Rapporten understreker at det i et samfunnsøkonomisk perspektiv er viktig at ressurser som brukes på kvalifisering av tolker faktisk kommer offentlige organer til nytte, gjennom organisatoriske løsninger som gjør at tolkeoppdragene tildeles tolker som har gjennomført slik kvalifisering.
  • Kvalifiseringstilbudene i tolking må ha en hensiktsmessig dimensjonering, og tilbys i slike former at det blir mulig for kandidater å prioritere kvalifisering.

Se flere rapporter om

tolking | kvalifiseringsordninger.

Fant du det du lette etter?