Rapport "Frivillige organisasjoner og integrering"

Rapportens hovedanbefaling er å benytte og videreutvikle eksisterende aktører og kompetanse. Utredning av kompetansesenter for frivillig innsats er utarbeidet av Agenda Kaupang og Ideas2evidence. 

Utgitt: 1. desember 2022

Sluttrapport - Utredning av kompetansesenter

Sluttrapport - Utredning av kompetansesenter (PDF, 1 MB)

Rapporten utreder behovet for kompetansesentre for frivillig innsats for integrering. Dette er et tiltak i strategien Hverdagsintegrering - strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet (2021-2024). 

Utredningen ser videre på hvordan ulike typer kompetansesentre og -miljø kan dekke disse behovene, og hvordan IMDi kan tilrettelegge for bedre samarbeid mellom frivillige og offentlige aktører på feltet. 

Representanter for ulike typer frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, kommuner og fylkeskommuner har bidratt som informanter i undersøkelsen. 

Funn i rapporten underbygger eksisterende kunnskap om sivilsamfunnets behov for støtte i form av veiledning, kompetansebygging, erfaringsdeling og kunnskap på integreringsfeltet. Stor variasjon i behovene mellom ulike typer organisasjoner, tilsier at disse bør adresseres av flere enn én aktør, og på mer enn ett forvaltningsnivå.  

Rapportens hovedanbefaling er å benytte og videreutvikle eksisterende aktører og kompetanse, hos frivilligheten selv, kommunene, fylkeskommunene og IMDi, fremfor å etablere nye kompetansesentre. 

Det innebærer at kommunen og fylkeskommunen bør ta et overordnet ansvar på lokalt og regionalt nivå, og at IMDI videreutvikles som nasjonalt kompetansesenter og får en tydeligere koordineringsrolle på feltet. 

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger til IMDi om prioriteringer for å kunne realisere dette. IMDi bør bl.a. legge til rette for at fylkeskommunene videreutvikles til regionale kompetansemiljøer, tettere dialog med ulike typer frivillige organisasjone. Videre bør mål og innretning av aktuelle tilskuddsordninger vurderes, samt hvordan IMDi i større grad kan bidra til kunnskapsutvikling- og formidling på feltet.   

Sluttrapport - Utredning av kompetansesenter

Sluttrapport - Utredning av kompetansesenter (PDF, 1 MB)

Fant du det du lette etter?