Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse

Rapporten ser nærmere på ulike innvandrergruppers egen opplevelse av spesifikke barrierer, ekskluderingsmekanismer og suksessfaktorer for deltakelse i det norske sivilsamfunnet.

Utgitt: 25. januar 2023

Rapporten er utarbeidet av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på oppdrag for IMDi, og presenterer en kvalitativ undersøkelse som ser nærmere på ulike innvandrergruppers egen opplevelse av spesifikke barrierer, ekskluderingsmekanismer og suksessfaktorer for deltakelse i det norske sivilsamfunnet. I tillegg går rapporten inn på hvordan innvandrere opplever at ulike unntakssituasjoner, som covid-19 pandemien og krigen i Ukraina, har påvirket deltakelse i sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner. Målet med
undersøkelsen er å bidra med mer nyansert kunnskap om hvorfor noen
innvandrergrupper deltar i større grad enn andre, og skape større kjennskap til hvordan sivilsamfunn og frivillighet kan oppleves av personer som har innvandret til Norge fra ulike land. Innvandrere fra Sri Lanka,
Somalia, Polen og Syria er representert i undersøkelsen, da disse landgruppene – på et generelt grunnlag – både representerer ulik innvandringsgrunn, ulik deltakelse i det norske sivilsamfunnet og ulik botid i Norge. Informantene har vært personer som selv har innvandret til Norge, som har deltatt aktivt i sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner, og som har et stort nettverk innenfor egen landgruppe, og er å regne som ekspertinformanter. 

Fant du det du lette etter?