Flere arbeidsgivere er positive til etnisk mangfold

En evaluering av tiltak for økt etnisk mangfold i arbeidslivet viser at hver fjerde virksomhet har et uttalt mål om å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Utgitt: 26. januar 2023

Evalueringen viser en svak, men positiv utvikling i arbeidsgiveres holdning til etnisk mangfold.   Nesten halvparten av virksomhetene begrunner målsetningen med et ønske om å bidra til et rettferdig arbeidsmarked. Videre oppgir 1/3 av virksomhetene å ikke ha funnet kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn de tre siste årene.

Dette er bare noen av funnene fra evalueringen som ellers sier at kjennskapen til IMDis tiltak og virkemidler for økt etnisk mangfold i arbeidslivet jevnt over er lav blant arbeidsgivere, til tross for en beskjeden positiv utvikling fra 2021 til 2022.

Formålet med evalueringen er å vurdere i hvilken grad IMDis tiltak bidrar til å oppnå ønsket effekt, samt eventuelt å kunne justere innretningen på tiltakene underveis for bedre måloppnåelse. Dette er den første av tre årlige delrapporter. I delrapport 1 sammenlignes resultater fra spørreundersøkelser i 2021 og 2022.

Følgeevalueringen innebærer en årlig spørreundersøkelse blant arbeidsgivere, dybdeundersøkelse i utvalgte casevirksomheter, samt dokumentgjennomgang. Oppdraget varer til 2024 og gjennomføres av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Oxford Research AS. 

Fant du det du lette etter?