Holdninger til innvandring og integrering før og etter Russlands invasjon av Ukraina

Institutt for samfunnsforskning gjennomførte i løpet av 2022 tre tilleggsundersøkelser til Integreringsbarometeret. Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge mulige effekter på holdninger til innvandrere og integrering som følge av krigen.

Utgitt: 12. januar 2023

Integreringsbarometeret 2022 ble gjennomført i november-desember 2021, og resultatene gir dermedet godt sammenlikningsgrunnlag for holdningene før krigen brøt ut. Spørsmålene som ble gjentatt i tilleggsundersøkelsene fanger opp overordnede holdninger til innvandring og integrering, i tillegg til mer spesifikke spørsmål om ulike innvandringsårsaker. 

Resultatene viser en rask og betydelig økning i positive holdninger til innvandringpå våren 2022.I periodennovember 2021ogmars 2022 økte andelen som menerat innvandring i hovedsak er bra for Norge,fra 44 til 53 prosent.Andelen som svarte at innvandring i hovedsak er dårlig for Norge gikk ned fra 23 til 17 prosent.Denne positive utviklingen observeres ogsånår man fordeler respondenteneetterkjønn, alder, utdanningsnivå, bostedog partitilhørighet, med noen få unntak. For eksempel hadde demed lengstutdanning stabiltpositiveholdninger gjennom hele perioden.

Fant du det du lette etter?