Kunnskapsformidling om rasisme og diskriminering

En ny rapport har kartlagt norske kommuners arbeid mot rasisme og diskriminering.

Utgitt: 14. mars 2023

Om rapporten

Rapporten er utarbeidet av Proba Samfunnsanalyse, som på oppdrag av Bufdir og IMDi har samlet data gjennom intervjuer og en kvalitativ studie av utvalgte veiledningsmateriell, handlingsplaner og beskrivelser av god praksis.

Kartleggingen viser at det er store forskjeller i typer lokale tiltak som er utarbeidet innenfor områdene inkludering, rasisme og diskriminering. Når det gjelder tiltak og prosjekter som aktivt skal motarbeide, forebygge eller håndtere rasisme og diskriminering, er det relativt få gode eksempler å finne, og kun et mindretall av tiltakene retter seg mot majoritetsbefolkningen.

Rapporten gir en rekke anbefalinger om hvordan handlingsplaner, veiledere og gode eksempler kan gjøres enda bedre kjent for landets kommuner. Blant annet anbefaler rapporten at statlige aktører. benytter allerede etablerte kanaler for formidling. Nasjonale myndigheter bør kommunisere tydelige forventninger om at arbeidet mot diskriminering på grunnlag av etnisitet og religion skal ha en sentral plass i kommunenes redegjørelse.

Bakgrunn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har behov for gode eksempler på lokale handlingsplaner, veiledningsmateriell og god praksis i arbeidet mot rasisme og etnisk diskriminering. Oppdragsgiverne ønsker videre anbefalinger om hvordan slike eksempler bør formidles på bedre måter enn i dag.

Oppdraget har bakgrunn i tiltak 14 i regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer for 2020-2023. Tiltaket innebærer at IMDi i samarbeid med Bufdir, skal gjøre aktuelt veiledningsmateriell, lokale handlingsplaner og god praksis mer tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?