Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold gjennom sosiale medier

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra IMDi gjennomført en undersøkelse av erfaringer med digital negativ sosial kontroll og æresrelatert vold hos utsatte unge personer med innvandrerbakgrunn.

Utgitt: 28. april 2023

Formålet med prosjektet har vært å skaffe ny kunnskap om hvordan negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kommer til uttrykk digitalt og gjennom sosiale medier.

Negativ sosial kontroll kan defineres som «press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selvstendige valg om eget liv og fremtid» (Kunnskapsdepartementet 2021).

Æresrelatert vold forstås som «vold utløst av familiens eller gruppens behov for å ivareta eller gjenopprette ære og anseelse». (Kunnskapsdepartementet 2021).

Erfaringene med digital negativ sosial kontroll er ikke løsrevet fra andre former for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold de utsatte opplever, og må forstås som en del av det å leve med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Vi har undersøkt hvordan ulike former for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kommer til uttrykk ved bruk av sosiale medier og på digitale plattformer.

På grunnlag av kunnskap fra unge utsatte og personer som arbeider med forebygging og å bistå utsatte, gir vi anbefalinger om hvordan IMDi og andre relevante myndigheter kan bidra til å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll.

Fant du det du lette etter?