På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge

Mobbing og trakassering på mottak, mangel på skeivt nettverk, og utrygghet ved bruk av tolk kan være til hinder for integrering av flyktninger med LHBTIQ+-bakgrunn, viser ny rapport.

Utgitt: 11. januar 2023

Flyktninger med LHBTIQ+-bakgrunn opplever flere barrierer for trygg integrering før, under og etter bosetting i Norge.  Det kommer frem i rapporten "På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge", som er utarbeidet av Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet, på oppdrag for IMDi. Oppdraget er forankret i Regjeringens handlingsplan «Trygghet, mangfold og åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024».

Formålet med oppdraget har vært å fremskaffe forskningsbasert og oppdatert kunnskap, som kan bidra til trygg integrering av LHBTIQ+-personer med fluktbakgrunn i Norge. Oppdraget er løst som en kvalitativ studie hvor det er gjennomført 15 dybdeintervjuer med flyktninger som identifiserer seg som LHBTIQ+-person fra 8 ulike landbakgrunner. Det er også gjennomført gruppeintervjuer med aktører i kommuner som jobber med integrering av flyktninger.

I rapporten trekkes boforhold på mottak frem som særlig belastende for de som kom som asylsøkere. Funnene viser at disse informantene opplevde ubehag, frykt og ensomhet blant andre beboere og blant andre med samme landbakgrunn. Flere av flyktningene oppgir å ha blitt utsatt for mobbing og trakassering på mottak.

Informantene oppgir også å ha lav tillitt til tolker fra samme opprinnelsesland som dem selv, noe som kan føre til at flyktningene tilbakeholder viktig informasjon som behov for psykisk helsehjelp, eller opplevelser med trakassering i bosettingskommunen.  

På individnivå viser funnene at mangel på kunnskap om egne rettigheter og manglende språkkunnskaper gjør LHBTIQ+-flyktninger særlig sårbare. Av rapporten kommer det også frem at behovet for for tilgang til psykisk helsehjelp hos flyktninger med LHBTIQ+-bakrgunn er stort.

Fant du det du lette etter?