Erfaringer fra IMDis arbeid med varsler mot tolker

Rapporten «Erfaringer fra IMDis arbeid med varsler mot tolker 2022-2023» beskriver IMDis og det partssammensatte utvalgets behandling av varsler om tolkers brudd på tolkeloven.

Utgitt: 18. april 2024

Rapporten er utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Den beskriver IMDis og det partssammensatte utvalgets behandling av varsler om tolkers brudd på tolkeloven § 14 god tolkeskikk, § taushetsplikt og § 16 habilitet i 2022 og 2023. Første del omhandler tolkelovens bestemmelser om varsling, rutiner for behandling av varsler og hvilke reaksjoner IMDi kan ilegge tolker. Andre del er en oversikt over nøkkeltall for 2022 og 2023. Tredje del beskriver noen av varslene som har vært oppe til behandling hos det partssammensatte utvalget. Rapporten avsluttes med en kort oppsummering av utvalgets bidrag til etablering av praksis på feltet.

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, og en av IMDis kjerneoppgaver er å arbeide for en vellykket implementering og etterlevelse av tolkeloven. IMDi er tillagt myndighet til å vurdere og reagere på varsler som omhandler statsautoriserte tolker og tolker som er registrert i Nasjonalt tolkeregister. IMDi er tillagt myndighet til å vurdere og reagere på varsler som omhandler statsautoriserte tolker og tolker som er registrert i Nasjonalt tolkeregister. Varslingsordningen en viktig del i å sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard. For å sikre tillit og legitimitet til varslingsordningen, har IMDi opprettet et partssammensatt utvalg som vurderer varslene sammen med IMDi. IMDi fatter beslutninger om reaksjoner etter råd fra utvalget.

Oppsummering

Arbeidet med varslingsordningen i 2023 har vært preget av at dette er det første året varslingsordningen er i drift. Det har derfor vært nødvendig å utarbeide og utvikle gode rutiner for mottak og behandling av varsler om brudd på tolkelovens bestemmelser. Med tolkeloven fikk IMDi hjemmel til å kontakte offentlige organer for å kreve innsyn i opplysninger som er nødvendige for å undersøke varsler. Dette er en ny måte å jobbe med varsler på for IMDi. I februar 2023 opprettet IMDi, i tråd med lovgivers føringer, et partssammensatt utvalg som skal gi råd til IMDi i vurderingene av varslene, og i bruk av sanksjoner. Det partssammensatte utvalget møttes første gang mars 2023 og gjennomførte et nytt møte høsten 2023. Utvalget består av representanter fra ulike deler av tolkefeltet, noe som har gitt arbeidet med varsler et helhetlig perspektiv i vurderinger av tolkers yrkesutførelse opp mot tolkelovens bestemmelser. Utvalget har gjennom diskusjoner og vurderinger gitt gode råd til IMDis sekretariat i videre behandling og vurdering av varsler, og gitt råd om hvilke reaksjoner som er passende i de tilfellene hvor tolkelovens bestemmelser ikke har vært overholdt. Utvalget har aktivt deltatt i diskusjoner om hvordan tolkelovens bestemmelser skal forståes, og bidratt til etablering av praksis på dette feltet.

 

Se flere rapporter om

tolking.

Fant du det du lette etter?