Holdninger til innvandring, integrering og mangfold - Integreringsbarometeret

Rapporten viser utviklingen i befolkningens holdninger til innvandring, flyktninger og integrering i perioden 2017-2023.

Utgitt: 29. april 2024

Funn i rapporten

Rapporten viser at det i månedene etter krigsutbruddet i Ukraina i 2022, ble registrert en betydelig økning i positive holdninger til innvandring, og økt støtte til mottak av flyktninger. 

I løpet av 2023 så vi derimot en reduksjon i positive holdninger, og i siste måling var holdningene omtrent på samme nivå som før Russlands fullskalainvasjon.  

Samtidig er det en noe større andel nå enn i 2021 som mener at det går bra med integreringen enn i tidligere målinger. 27 % av befolkningen svarer at integreringen går bra, mens 40 % svarer at integreringen går dårlig. Høsten 2021 lå tilsvarende andeler på henholdsvis 22 og 44 %.

Undersøkelsen viser at folk er mer positive til integreringen der de bor, sammenlignet med hvordan det går i hele samfunnet. 36 % av respondentene var positive til integrering lokalt, mens 29 % mener det går dårlig. Folk som bor i distriktene er mest positive til hvordan det går med integreringen i deres nærområder sammenliknet med dem som bor i, eller i nærheten av, større byer.

Det er økt støtte til å ta imot arbeidsinnvandrere i Norge. Denne trenden har holdt seg gjennom de to årene med mottak av flyktninger fra Ukraina. Stadig flere er enige i at utenlandsk arbeidskraft vil være viktig for å sikre gode velferdstjenester i årene som kommer. Denne andelen økte fra 65 % i 2019 til 75 % i 2023. Det er samtidig en nedgang i andelen som mener at innvandring truer norske arbeidsplasser fra om lag 40 % i 2019 til under 30 % i 2023. 

Fakta om rapporten

Rapporten er utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse gjennomført i november og desember 2023 i et representativt befolkningsutvalg på rundt 3000 respondenter.

I rapporten presenteres langsiktige trender i befolkningens holdninger på innvandringsfeltet. Samtidig går rapporten i dybden på aktuelle problemstillinger som holdninger til mottak av ukrainske flyktninger, folks syn på årsaker til manglende integrering, holdninger til etnisitet og hudfarge, samt koblinger mellom holdninger til innvandring og andre politikkområder.

Fant du det du lette etter?