Kvalitet, mening og medvirkning. Forståelser og kartlegging av brukertilfredshet blant deltakere i introduksjonsprogram

Rapporten undersøker hva som er viktig for brukertilfredshet for deltakere i introduksjonsprogrammet, og hvordan IMDis nasjonale brukerundersøkelse kan utformes for å fange opp brukertilfredshet og utfordringer i introduksjonsprogrammet.

Utgitt: 20. juni 2024

Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra IMDi, og bygger på en kombinasjon av ulike metoder. For å kartlegge brukertilfredshet er det benyttet et kvalitativt design med intervjuer av ledere for voksenopplæring/ flyktningetjenesten, lærere, programrådgivere og deltakere i åtte forskjellige kommuner. I tillegg har ulike sider av IMDIs kvantitative brukerundersøkelse blitt evaluert. Gjennom intervju med involverte aktører i IMDi, har intensjoner bak og forventninger til dagens kvantitative brukerundersøkelse blitt kartlagt, og gjennom observasjon og intervju med deltakere får vi et innblikk i hvordan deltakerne selv opplever å svare på undersøkelsen.

Funn i rapporten

Rapporten viser at gode lærere, et undervisningsopplegg som er tilpasset deltakernes nivå/progresjon, og at deltakerne ikke må bruke tid på aktiviteter de opplever som meningsløse, er viktig for høy brukertilfredshet. For at tiden i programmet skal oppleves som meningsfull er det viktig at deltakerne opplever mulighet for medbestemmelse og brukermedvirkning.

Videre peker rapporten på at deler av den nasjonale brukerundersøkelsen er uformet på en måte som gjør det vanskelig for flyktninger med lite eller ingen skolegang og lite digital kompetanse, å gjennomføre undersøkelsen uten hjelp. I tillegg påpekes det at de elementene som er viktig for brukertilfredshet bare i begrenset grad fanges opp i dagens brukerundersøkelse.

Rapporten viser dessuten at brukerundersøkelsens resultater i varierende grad følges opp i kommunene.

De kvalitative intervjuene med deltakere i introduksjonsprogram tyder imidlertid på at den nasjonale brukerundersøkelsen i stor grad gir en opplevelse av å bli hørt. Deltakerne som er intervjuet i etterkant av undersøkelsen er gjennomgående positive. De forteller at de setter stor pris på at det gjennomføres en brukerundersøkelse, og at noen bryr seg om hva de synes om tilbudet de får. Mange har også et håp om at de ved å svare på undersøkelsen kan bidra til endring på forhold som ikke er gode.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogramnorskopplæring og integrering.

Fant du det du lette etter?