Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet. Indikatorer, status og utviklingstrekk

I denne rapporten presenteres et rammeverk for å måle status og utvikling i etnisk mangfold og inkludering i det norske arbeidslivet.

Utgitt: 4. april 2024

Formålet med rammeverket er å systematisere kunnskapsgrunnlaget om personer med innvandrerbakgrunn i arbedslivet, og å fange opp særlige utfordringer og kunnskapshull.

Rammeverket består av en rekke indikatorer som er inndelt i to overordnede temaområder:

  • Indikatorer for omfang og fordeling av etnisk mangfold i arbeidslivet. Disse indikatorene kan brukes til å måle omfang, samt følge med på utvikling i representasjonen av personer med innvandrerbakgrunn i ulike deler av arbeidslivet. Indikatorene gir blant annet grunnlag for å sammenstille innvandrerandelen mellom virksomheter i ulike næringer, sektorer eller regioner i Norge. I tillegg er det relevant å sammenlikne situasjonen for ulike grupper ansatte med innvandrerbakgrunn, for eksempel fordelt etter kjønn, innvandringsgrunn eller botid.
  • Indikatorer for inkludering av personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet. Disse indikatorene kan brukes til å få et bilde av hvordan det jobbes med etnisk mangfold i det norske arbeidslivet, og beskrive hvilke erfaringer ulike grupper med innvandrerbakgrunn har når det gjelder deltakelse i arbeid. Indikatorene i denne delen er delt inn slik at de kan belyse inkludering og likestilling i ulike faser i og utenfor arbeidslivet, herunder barrierer som kan oppstå på vei inn i arbeidslivet, inkludering og likestilling på arbeidsplassen, samt risikofaktorer for frafall og utenforskap.

Basert på dette rammeverket viser rapporten utfall blant innvandrere når det gjelder blant annet

  • representasjon i ulike sektorer, yrker, næringer eller fylker;
  • arbeidsledighet og andre former for utenforskap;
  • opplevde barrierer for sysselsetting som diskriminering, manglende norskferdigheter eller lite formell kompetanse;
  • inkludering og like muligheter på arbeidsplassen – kontakt med innvandrere på arbeidsplassen, arbeidsgiveres holdninger, diskriminering, lønn, deltidsarbeid, overkvalifisering, representasjon i lederstillinger og styrer, fysisk arbeidsmiljø,
  • risikofaktorer for å miste jobben, som midlertidighet og tidlig avgang fra arbeid. Indikatorene er basert på både registerdata og regelmessige utvalgsundersøkelser.

Rapporten er utarbeidet av IMDi.

Fant du det du lette etter?