Ord og begreper

Definisjoner på ord og uttrykk som brukes på innvandrings- og integreringsfeltet.

Sist oppdatert: 31. januar 2022

Anmodning

Anmodningen er det antallet flyktninger staten ber en kommune om å bosette. Kommunene vedtar selv hvor mange flyktninger de skal bosette i løpet av året.

Arbeidsinnvandrer

En arbeidsinnvandrer er en person som har lovlig opphold i Norge for å jobbe. Statsborgere fra EU/EØS/EFTA-land kan bo i Norge og arbeide uten å søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet for opphold på over tre måneder. Personer fra de andre nordiske landene behøver verken oppholdstillatelse eller å registrere seg hos politiet. Arbeidsinnvandring skjer også fra land utenfor EØS-området, blant annet for en del typer av korte arbeidsforhold/oppdrag.

Asyl

Asyl er en status som gis til flyktninger som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Asylstatus gis av staten ved UDI, enten etter behandling av en asylsøknad eller ved at en person hentes til Norge, for eksempel fra en flyktningleir. Asylstatusen innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til området der asylanten har grunn til å frykte forfølgelse.

Asylsøker

En asylsøker er en person som søker om asylstatus og beskyttelse som flyktning. Personen er kun asylsøker inntil søknaden deres er avgjort av UDI.

Avtalt selvbosetting

De aller fleste flyktninger som har fått opphold i Norge blir bosatt ved at IMDi finner en kommune til dem. De som ikke ennå har fått tildelt en bosettingskommune, kan også finne en bolig selv og søke om å bli bosatt i kommunen. Dette kalles for avtalt selvbosetting. Flyktninger som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står fritt til å bosette seg på eget initiativ, uten avtale mellom IMDi og kommunen. De vil da ikke ha krav på introduksjonsprogram, men kommunen kan velge å gi dem det. De kan også miste rettigheter til andre ytelser. 

Bosatt

En flyktning er bosatt når han eller hun ankommer kommunen som har vedtatt å bosette han eller henne.

Enslig mindreårig asylsøker

Asylsøker som er under 18 år og som kommer til landet uten foresatte.

Familieinnvandring

Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de enten har familie som bor lovlig i Norge, eller de er gift med en Norsk statsborger. Familieinnvandring blir først og fremst gitt til nære familiemedlemmer som ektefeller, registrerte partnere, samboere i minimum to år og barn under 18 år. For å få innvilget familieinnvandring stilles det som hovedregel krav om at den som allerede bor i Norge skal kunne forsørge de som kommer.

Flyktning

En flyktning er en person som har fått asylstatus eller annen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene som følger med.

Innvandrer

En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram for flyktninger og familiegjenforente med flyktninger. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt arbeidspraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne skal lettere bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er et register over enkeltpersoners deltakelse i norskopplæring og introduksjonsprogram. Kommunene gjennomfører norskopplæringen og introduksjonsprogrammet, og registrerer opplysninger om deltakelsen i dette registeret.
Registeret omfatter også personer som er i målgruppa for opplæring for asylsøkere.

Norskfødte med innvandrerforeldre

Personer som er født i Norge av to foreldre som er innvandrere.

Opphold på humanitært grunnlag

Hvis en person får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi han eller hun har særlig tilknytning til Norge, kalles dette ofte oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. En flyktning som har fått en slik oppholdstillatelse har de samme rettighetene til bosetting og introduksjonsprogram som en flyktning med asylstatus.

Oppholdstillatelse

En oppholdstillatelse er en tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. Borgere av EU-land trenger ikke en slik tillatelse, men må registrere seg hos politiet om de skal være i landet lenger enn tre måneder. Borgere fra de nordiske landene trenger ikke registrere seg.  Borgere fra land utenfor EU må enten søke om oppholdstillatelse dersom de skal være lenger enn tre måneder, og besøksvisum dersom de skal være kortere.

Overføringsflyktning

En overføringsflyktning er en flyktning som blir hentet til Norge fra utlandet, etter avtale med FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR). Overføringsflyktninger omtales ofte som kvoteflyktninger, og hentes som regel fra flyktningleire. UDI bestemmer hvem av flyktningene UNHCR fremmer søknader for som får komme til Norge. Hvor mange overføringsflyktninger Norge tar imot bestemmes hvert år av Stortinget.

Permanent oppholdstillatelse

Personer med permanent oppholdstillatelse kan oppholde seg og arbeid i Norge på ubestemt tid.

Personer med flyktningbakgrunn

Personer som har kommet til Norge som flyktninger og familieinnvandrede til disse, utgjør til sammen personer med flyktningbakgrunn. Barn som personer med flyktningbakgrunn har fått etter at de kom til Norge, er ikke regnet med.

Personer med innvandrerbakgrunn

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør til sammen personer med innvandrerbakgrunn.

Sekundærflytting

Når en flyktning flytter fra den kommunen han eller hun ble bosatt i, til en annen kommune.

Spor

Norskopplæringen kan deles inn i tre ulike nivåer. Disse nivåene kalles spor. Hvem som deltar på hvilket spor avhenger av hvilke forkunnskaper de har. Spor 1 er for deltakere med liten eller ingen skolegang, spor 2 er for deltakere som har en del skolegang, og spor 3 er for deltakere som har god allmennutdanning.

Utsøking

Utsøking er når en flyktning som har fått opphold i Norge men ennå ikke et sted å bo, får tildelt en konkret bosettingskommune. IMDi informerer kommunen om hvem flyktningen er, og flyktningen om hvilken kommune han eller hun skal bo i. Det kan ofte gå noe tid fra en person er søkt ut til han eller hun faktisk ankommer kommunen. Derfor omtaler man også utsøkte og bosatte som to forskjellige grupper. Det vil til enhver tid være flere utsøkte enn bosatte.

Fant du det du lette etter?