Bofellesskap for enslige, voksne flyktninger

Sist oppdatert: 26. april 2023

En stor andel flyktninger som skal bosettes er enslige. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har som mål å bosette alle flyktninger i en kommune så raskt som mulig etter positivt vedtak om oppholdstillatelse. Bofellesskap kan være aktuelt for enslige voksne som skal bosettes, i stedet for å finne en bolig til hver av disse.  

Ikke alle kommuner som skal bosette enslige flyktninger har mulighet til å tilby flyktningene en bolig hvor de kan bo alene. Derfor kan enslige flyktninger som skal bosettes med offentlig hjelp, få tilbud om å bo i bofellesskap.  

IMDi foreslår personer som kan være kandidater til bofellesskap i kommunen gjennom IMDinett, dette på bakgrunn av samme nasjonalitet og noenlunde lik alderssammensetting. I disse bofellesskapene pleier hver flyktning å ha eget soverom, mens de vanligvis deler kjøkken, bad og eventuelle oppholdsrom. 

Råd til kommunene ved etablering av bofelleskap 

  • Kommuner bør vurdere om ledige familieboliger kan egne seg til bofellesskap. 
  • Ha separate leiekontrakter for hver flyktning. Uten denne får de ikke individuell bostøtte fra Husbanken. Det gjør det også enklere hvis en av flyktningene flytter ut. På eiendomsrett.no kan du laste ned standard husleiekontrakter som er oversatt til ni ulike språk.  
  • I leiekontrakten bør varighet og regler for oppsigelse eller forlengelse angis. 
  • Utarbeid gjerne husregler som flyktningene forplikter seg til. 
  • Det bør være tydelig hvilke møbler/hvitevarer som eies av kommunen, og hva som er felles og privat. Mange kommuner velger å inkludere strøm og eventuelt andre utgifter, som for eksempel TV-lisens og bredbånd, i husleien. 
  • Noen kommuner velger å inkludere strøm og eventuelt andre utgifter, som f.eks bredbånd, i husleien. Dersom ikke bør det presiseres at faste utgifter likt mellom beboerne.  
  • Kommunen er ikke forpliktet til å skaffe ny bolig hvis flyktningene flytter ut av bofellesskapet før leiekontrakten utløper. 
  • Oppfølging i bolig med ryddige avtaler, god informasjon og konfliktforebyggende tiltak er viktig for at bofellesskapene skal fungere godt. 
  • Når flyktninger bosettes i bofellesskap i kommunen, er det viktig å trekke fram de positive sidene ved bofellesskap, som det sosiale aspektet og bedre økonomi for den enkelte flyktning. Flyktningen vil gjennom å bo i bofelleskap ha lavere faste månedlige utgifter og mer lommepenger til rådighet hver måned.  

Alle enslige, voksne flyktninger som skal bosettes av IMDi kan få tilbud om å bo i bofellesskap. Personer som takker nei til å bo i et bofelleskap, får ikke nytt tilbud om bosettingskommune, og de mister rett til introduksjonsprogram og andre offentlige hjelpetiltak. De kan heller ikke fortsette å bo i mottak, og må greie seg på egen hånd. Personer som takker ja til tilbudet, men velger å flytte ut av bofellesskapet, må skaffe ny bolig på egenhånd. 

Fant du det du lette etter?