Årets bosettings- og integreringspris

Harstad, Molde, Ullensvang, Tønsberg, Nordre Follo og Kristiansand er kommunene som i år skal konkurrere om prisen. Bosettings- og integreringsprisen deles ut til en kommune som har gjort en spesielt god jobb for å bosette og integrere flyktninger. 

Sist oppdatert: 19. oktober 2023

Se presentasjon av de nominerte kommunene og stem på den kommunen som du mener bør få prisen!

Stem på din favoritt nederst på siden. Du kan stemme frem til 11. oktober og kun én gang.

Vinneren kåres ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår.  

Årets nominerte

Harstad

I 2022 kunne Harstad kommune vise til rask bosetting, og de var svært fleksible med tanke på bosetting av ulike grupper med ulike behov. Kommunen har en tydelig arbeidslinje fra dag en i introduksjonsordningen. Deltakerne får tilbud om faste kurs i arbeidslivskompetanse – uavhengig av sluttmål i programmet - og voksenopplæringen har egne praksisklasser som kombinerer norskopplæring med arbeidspraksis ute i bedrifter og lokalsamfunnet. Kommunen bidrar selv som aktiv arbeidsgiver ved å tilby praksisplasser i egen organisasjon for deltakere i introduksjonsordningen.

Kommunen har i tillegg stort fokus på bolig og boligkompetanse, og de er stolte av deres velfungerende integreringsråd. Harstad er også verdens første friby for forfulgte musikere.

Velkommen til Harstad!

Molde

I 2022 viste Molde kommune en imponerende evne til å bosette et høyt antall flyktninger, og de sier selv at ved å ha nøkkelklare boliger klarte de å imøtekomme det høye behovet for bosetting. Molde bosatte flykninger fra ulik landbakgrunn, og med ulike behov. I 2022 fikk alle ukrainske flyktninger, uavhengig av alder, tilbud om digital norskopplæring umiddelbart etter bosetting. Tilbud om digital norskopplæring MovED øker muligheten for individuelle tilpasninger i programmet.

Kommunen jobber raskt og effektivt for at introduksjonsprogrammet skal ha en kombinasjon av norskopplæring, praksis og kurs. Mange av de ukrainske flyktningene har seksmåneders program. Det ble derfor et viktig satsingsområde å starte raskt med praksis, og flyktningstjenesten utvikler en plan for rask oppstart av praksis i introduksjonsprogrammet og har en egen praksiskoordinator til å lede arbeidet internt. Kommunen mener at de lykkes med oppgaven fordi de klarer å jobbe på mange områder samtidig, og ser bosetting, kvalifisering og integrering som en stor oppgave som henger sammen.

Velkommen til Molde!

Tønsberg

Tønsberg er en fremoverlent kommune. Kommunen gjorde blant annet et hastevedtak på bosetting på inntil 210 flyktninger i 2022 som følge av krigen i Ukraina, allerede 9. mars 2022. Tønsberg bosatte flykninger fra ulik landbakgrunn, og med ulike behov. Selv peker de på den sterke politisk og administrative forankringen som en av de viktigste grunnene til at de har lykkes med bosetting og integrering. Tønsberg ga i 2022 alle i målgruppen for introduksjonsprogram tilbud om fullt program, og de fokuserte på rask oppstart av program. Flyktningtjenesten ved læringssenteret har et eget jobbteam som har et godt samarbeid med NAV. Deltakerne får tilbud om mentorordning på arbeidsplassen, jobbmesser, korte bransjekurs og individuell samtaletrening på arbeidsplassen. Dette har medført at kommunen hadde god måloppnåelse i introduksjonsprogrammet i 2022.

Videre valgte Tønsberg å ha deltakere med lite eller ingen skolegang som utviklingsområde for hele virksomheten fra høsten 2022- samtidig som de satte i gang flere tiltak for rask overgang til jobb for personer med kort programtid.

Velkommen til Tønsberg!

Nordre Follo

Nordre Follo kommune fremhever en bred politisk tilslutning til oppdraget om å bosette flyktninger, som et suksesskriterium. De har vedtak om å bosette det antall flyktninger IMDi anmoder om, uavhengig av opprinnelsesland og transittland. Nordre Follo kommune har det siste året synliggjort hvordan man i samarbeid med arbeidsgivere, NAV og Voksenopplæringen, kan jobbe arbeidsrettet og organisere korte arbeidsrettede løp tilpasset deltakernes medbrakte kompetanse og det lokale arbeidskraftsbehovet.

Kommunen opprettet for eksempel prosjektet «Krafttak for inkludering» i samarbeid med NAV Nordre Follo med målet om å få deltakere raskt ut i arbeid gjennom tett arbeidsrettet oppfølging. Det er fokus på samskaping i kommunen og de har et koordinert arbeid på tvers for å inkludere innbyggere i lokal samfunnsutvikling. Dette vises eksempelvis gjennom Jobbsjansen-prosjekt, gjennom samarbeidet med frivilligheten, og gjennom å tilby opplæring i norsk til både ungdom mellom 16 og 18 år som venter på inntak til videregående skole og seniorflyktninger.

Velkommen til Nordre Follo!

Kristiansand

Kristiansand kommune har en lang tradisjon for å bosette flyktninger, og har uten unntak takket ja til myndighetenes anmodninger. I 2022 satset kommunen på god og tilgjengelig informasjon til nyankomne gjennom blant annet digitale ressurser oversatt til flere språk, og de kan vise til en klar strategi for treffsikker bosetting lokalt. Kommunen har et velorganisert integreringsmottak som tilbyr kvalifiserende tiltak til mottaksbeboere, og Kongsgården skolesenter og integreringsenheten har sammen levert gode resultater for introduksjonsdeltakere.

I 2022 ga kommunen tilbud om introduksjonsprogram til alle med kollektiv beskyttelse opp til 65 år, og de satt raskt i gang med å tilby arbeidsrettede kurs for deltakere med kort programtid. Sammen med NAV har de utviklet to jobbklasser med seks måneders varighet i kombinasjon med norsk. Kommunen kan vise til et godt samarbeid med frivilligheten, og i samarbeid med fylkeskommunen har det blitt opprettet undervisningstilbud til ungdom mellom 16 og 18 år som venter på opptak til videregående skole.

Velkommen til Kristiansand!

Ullensvang

Ullensvang kommune har et utstrakt søkelys på inkludering og mangfold i sin kommuneplan. I 2022 var de tidlig ute med å gi tilskudd til kjøp av bil til bosatte flyktninger for å kunne ta i bruk hele kommunen til bosetting. Kommunen bosetter et høyt antall overføringsflyktninger, og for å lære mer om deres bakgrunn reiste deltakere fra oppvekstsektoren, helsesektoren og flyktningtjenesten på studietur til Etiopia. Erfaringen tar de med seg videre i arbeidet med planlegging og tilrettelegging for overføringsflyktninger med tilsvarende bakgrunn.

Kommunen vektlegger å tilby et arbeidsrettede introduksjonsprogram med arbeidsrettet norskopplæring og har fokus på tidlig jobbmatch mot lokalt arbeidskraftbehov. Eksempelvis gjennom «Gründersalong» i Odda der deltakere får norskundervisning, gründeropplæring og mentoroppfølging av en lærer i frisørfag på Voss Gymnas i Vestland Fylkeskommune. Kommunen bidrar selv som aktiv arbeidsgiver ved at HR-avdeling stiller med 10 ekstra læreplasser og samarbeider godt med opplæringskontor om lærekandidatordning særlig for deltakere med lite skolebakgrunn.

Velkommen til Ullensvang!

Gi din stemme

Avstemmingen ble avsluttet 11. oktober.

Vinneren kåres ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår. Vinneren annonseres på IMDis årskonferanse 30. oktober.

Om prisen

  • Det er 14. gang bosettings- og integreringsprisen deles ut. Prisen deles ut til kommuner som har utmerket seg når det gjelder å ta imot flyktninger på en god måte og som jobber aktivt med utvikling av gode tiltak for å fremme bosetting og kvalifisering til arbeid og utdanning.
  • Prisen har blitt delt ut årlig siden 2008. De nominerte kommunene er valgt ut på bakgrunn av kriterier fastsatt av IMDi. Kommunene må skåre positivt både innenfor bosettings- og kvalifiseringsarbeid.
  • De nominerte kommunene har alle utmerket seg i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger og i forbindelse med Ukraina-krigen. 

Kriterier for nominasjon

For å bli nominert til denne prisen må kommunen:

  • Vise engasjement og fleksibilitet i bosettingsarbeidet, og bosette i tråd med myndighetenes anmodning
  • Vise til gode resultater for tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet
  • Tilpasse og samarbeide om innhold i introduksjonsprogrammet i tråd med den enkeltes behov
  • Jobbe aktivt med utvikling av gode tiltak for å fremme bosetting og kvalifisering

Tidligere vinnere:

Prisen er delt ut 13 ganger tidligere, første gang i 2008. Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016), Bærum (2018), Sunndal (2019/2020), Lørenskog (2021) og Kinn (2022).

Fant du det du lette etter?