Bosetting fra integreringsmottak

Integreringsmottakene er bestemt videreført som et ordinært tilbud til mottaksbeboere. I dag finnes det integreringsmottak i Steinkjer og Kristiansand. Beboere ved integreringsmottak kan bosettes i alle kommuner som er anmodet om bosetting av IMDi.

Sist oppdatert: 4. februar 2022

Det er viktig at bosettingskommuner er kjent med at beboere ved integreringsmottak raskt bør startes opp i introduksjonsprogram i bosettingskommunen. Formålet med integreringsmottak er å komme i gang med målrettet kvalifisering for mottaksbeboere tidlig etter ankomst til Norge. Kvalifiseringen i integreringsmottak er basert på kompetansekartlegging, karriereveiledning og en egen individuell plan som utvikles. Målet er at dette skal bidra til å skape et bedre utgangspunkt for videre kvalifiseringsarbeid i bosettingskommunen.

Tilbudet ved integreringsmottak

Integreringsmottak er organisert i en «klynge». En klynge er et samarbeid mellom vertskommune, asylmottak, karrieresenter og NAV, som tilbyr tjenester i samme geografiske område, og som sammen har fått i oppdrag å etablere og drifte et bestemt tjenestetilbud.

Ved integreringsmottak må alle beboere over 18 år forplikte seg til å delta i et fulltidsprogram på 37,5 timer per uke. Programmet omfatter opplæring i norsk, samfunnskunnskap og kompetansekartlegging. Programmet skal, så langt det er mulig, også inneholde karriereveiledning, språktrening, arbeidsrettede aktiviteter og tilbud utført i samarbeid med frivillige organisasjoner, med mer.

Under oppholdet ved et integreringsmottak kan en beboer ha gjennomført flere av elementene i introduksjonsprogrammet som vanligvis gjennomføres etter bosetting. Dette kan for eksempel være foreldreveiledning og godkjenning av utdanning. Bosettingskommunen vil få informasjon om dette, og kan vurdere å utelate gjennomførte elementer fra introduksjonsprogrammet for disse.

Bosetting fra integreringsmottak

IMDi jobber blant annet ut ifra målet om å bosette styrt og spredt. Dette innebærer at flyktninger skal bosettes i alle landsdeler. Ved integreringsmottak vil klyngen vurdere beboernes behov for tjenester, utdanning- og arbeidsmuligheter. Basert på dette utarbeider klyngen en anbefaling en type bosettingskommune som IMDi benytter i arbeidet med å finne en treffende bosettingskommune.

Når IMDi forespør en kommune om å bosette fra integreringsmottak og kommunen aksepterer dette, vil kompetanseopplysninger og karriereveileders notat bli overført i IMDinett til bosettingskommunen. I tillegg vil klyngen sende bosettingskommunen supplerende kompetanserelaterte opplysninger, slik at bosettingen og oppstart av introduksjonsprogram kan forberedes.

Etter aksept av bosetting, vil kontaktperson ved integreringsmottak kontakte bosettingskommunen for å avtale en overføringssamtale mellom representant fra introduksjonsprogrammet i bosettingskommunen, flyktningen og kontaktpersonen ved integreringsmottaket. Målet med overføringssamtalen er å presentere deltakeren, og gjennomgå flyktningens kompetanse, aktiviteter i fulltidsprogram i integreringsmottak, og karrieremål. Gjennomgangen skal sikre god bosetting og kontinuitet i kvalifiseringen.

Det er viktig med en smidig overgang fra fulltidsprogrammet ved integreringsmottak til videre kvalifisering i bosettingskommunen, slik at deltakernes motivasjon og progresjon ikke stopper opp. Det er derfor ønskelig at kommunen kan tilby oppstart av introduksjonsprogram i løpet av 2-4 uker etter at personen er bosatt i kommunen.

Fant du det du lette etter?